Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
04/2020/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Cấp Trung ương
3972/QĐ-UBND công nhận danh hiệu và khen thưởng các tập thể đã có thành tích trong phong trào xây dựng "Đơn vị tiên tiến và thể dục thể thao" năm 2019 UBND Quận
3971/QĐ-UBND công nhận danh hiệu và khen thưởng các tập thể đã có thành tích trong phong trào xây dựng "Đơn vị tiên tiến và thể dục thể thao" năm học 2019-2020 UBND Quận
3970/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua "Sưu tầm, kế thừa và phát triển những giống cây thuốc có giá trị chữa bệnh cao" giai đoạn 2015-2020 UBND Quận
3908/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2019, Người có công tiêu biểu trong các hoạt động xã hội UBND Quận
3917/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phòng trào thi đua "Gương sáng Cựu TNXP học tập và làm theo lời Bác" giai đoạn 2015-2020 UBND Quận
246/KH-UBND Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
1612/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 Cấp Thành phố
15/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Cấp Trung ương
3186/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tịch tiêu biểu trong năm học 2019-2020 UBND Quận
11/NQ-HĐND trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Quận HĐND Quận
10/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2016-2021 HĐND Quận
09/NQ-HĐND nghị quyết thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
08/NQ-HĐND Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân Quận HĐND Quận
07/NQ-HĐND kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND Quận về chủ trương đầu tư công Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 HĐND Quận
06/NQ-HĐND phê duyệt sơ bộ danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm (lần 1) HĐND Quận
05/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
04/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 1) HĐND Quận
03/NQ-HĐND Điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 9) HĐND Quận
02/NQ-HĐND phê chuyển quyết toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2019 HĐND Quận