thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Thông báo số 692/TB-UBND ngày 22/7/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ dô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 25/07/2022 | 17:03  | Lượt xem: 950
Chi tiết tại: file đính kèm Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: chi tiết tại đây