Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 1835/TB-QLDA ngày 29/10/2020 về mời đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 30/10/2020 | 09:44  | Lượt xem: 66
Chi tiết tại: file đính kèm