Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 508/TB-QLDA ngày 31/8/2021 về mời đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 01/09/2021 | 08:51  | Lượt xem: 33
Chi tiết tại: file đính kèm