Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

No result were found
No result were found
No result were found
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Văn bản dự thảo lần 2 28/12/2018 28/12/2018
Văn bản dự thảo lần 1 28/12/2018 31/12/2018