Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
08/NQ-HĐND Kiện toàn trưởng Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn Quận" HĐND Quận
05/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 1) HĐND Quận
04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 5) HĐND Quận
02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
03/NQ-HĐND Nghị quyết về mục tiêu đầu tư, phương án sử dụng và cân đối nguồn vốn ngân sách Quận đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đấy >500m2 sử dụng nguồn vốn ngân sách Quận HĐND Quận
397/KH-BCĐTĐTDS&NƠ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
936/QĐ-UBND Phê duyệt quy chế đấu giá điểm kinh doanh tại chợ Phúc Lý, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
29/2015/QĐ-UBND Ban hành quy đình về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội Cấp Thành phố
02/2018 Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng Cấp Trung ương
01/NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
15/NQ-HĐND Dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
22/NQ-HĐND Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các phường để thực hiện duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện HĐND Quận
21/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 4) HĐND Quận
26/NQ-HĐND Nghị quyết về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Quận HĐND Quận
25/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu HĐND Quận
24/N-HĐND Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND Quận về chủ trương đầu tư công: Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 HĐND Quận
23/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND Quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2020 HĐND Quận
20/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt giãn thời gian thực hiện chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B, 01 dự án nhóm C trọng điểm HĐND Quận
19/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ dung Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận