Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 13/01/2022 | 09:52  | Lượt xem: 98

Nghị quyết 30/NQ-HĐND: tại đây

Các biểu đính kèm: tại đây