Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Nghị quyết về dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bắc Từ Liêm..
Ngày đăng 13/01/2022 | 09:56  | Lượt xem: 84

Nghị quyết 31/NQ-HĐND: tại đây

Phụ lục đính kèm Nghị quyết : tại đây