PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố
Ngày đăng 21/05/2024 | 15:05  | Lượt xem: 133

Nhằm triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố phù hợp với các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP.

                                                Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày 16/5/2024, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2024 và thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố, các tổ chức hội,quỹ, các quận,  huyện, thị xã, các đơn vị thuộc Thành phố, các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Quy định các hình khen thưởng khác phù hợp đối với cá nhân, tập thể để kịp thời nêu gương tốt trong lao động, học tập, công tác, chiến đấu và động viên phong trào thi đua thuộc phạm vi quản lý nhưng không trái với quy định của pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng. Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn quy định; đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân và chịu trách nhiệm về việc đề nghị khen thưởng.

- Xem nội dung Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND: Tại đây.

- Xem nội dung Quy định kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND: Tại đây.

- Xem nội dung Phụ lục I Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND : Tại đây .

- Xem nội dung Phụ lục II Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND : Tại đây./.

Hữu Nam