Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

UBND Quận giao ban công tác đầu tư xây dựng khối Văn hóa - Xã hội
Ngày đăng 15/04/2021 | 21:57  | Lượt xem: 843

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Sáng ngày 14/4/2021, đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận dự và chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng dự án do UBND các phường làm chủ đầu tư thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể dục - Thể thao, Thông tin truyền thông, Công nghệ thông tin. Thành phần gồm lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Trung tâm phát triển quỹ đất Quận, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận, Kho bạc nhà nước quận Bắc Từ Liêm và Chủ tịch UBND các phường.

Description: C:\145CANON\IMG_9973.JPG
Đồng chí Lê Thị Thành -  QUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận báo cáo

 

 Theo báo cáo tiến độ thực hiện công tác đầu tư công thuộc khối văn xã, về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, tổng số dự án: 52 dự án/117 dự án. Tổng Kế hoạch vốn năm 2021: 473.404 triệu đồng/863.977 triệu đồng, chiếm 55% Kế hoạch vốn toàn Quận (Đã bao gồm vốn chuyển nguồn dự toán năm 2020 sang năm 2021).  Giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên toàn Quận đến ngày 31/3/2021: 13.266 triệu đồng/473.404 triệu đồng đạt 2,8% Kế hoạch vốn giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Quận: Tổng số dự án: 52 dự án/93 dự án với tổng kế hoạch vốn: 473.404 triệu đồng/682. 977 triệu đồng, chiếm 69% Kế hoạch vốn nguồn ngân sách Quận; Chuẩn bị đầu tư: 7 dự án/14 dự án; Thực hiện dự án: 45 dự án/79 dự án. Về công tác thực hiện giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Quận đến ngày 31/3/2021: 13.266 triệu đồng/473.404  triệu đồng.

Về tiến độ thực hiện: Tổng số dự án chuẩn bị đầu tư (07 dự án). Đây là những dự án dự kiến khởi công mới năm 2021. Thực hiện dự án chuyển tiếp: 42 dự án; dự án mới 3 dự án.

Về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Số dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành từ đầu năm 2021 đến ngày 31/3/2021: 07 dự án, số tiền giảm trừ sau thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 568 triệu đồng. Số dự án phải đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành: 20 dự án.

Tại cuộc họp, các đại biểu cùng thảo luận, kiểm điểm tình hình, tiến độ thực hiện và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn.

Đối với tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 - nguồn ngân sách Quận. Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Quận đã được HĐND quận Bắc Từ Liêm thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 và được điều chỉnh, cập nhật và hoàn thiện trong các năm tiếp theo. Nhìn chung công tác lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án của Quận tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả đầu tư. 100% dự án đầu tư đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đều đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật. Theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND quận Bắc Từ Liêm về việc điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 11): số dự án chưa đủ điều kiện để chuyển tiếp: 21 dự án.

Description: C:\145CANON\IMG_9992.JPG
Đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh: Trong thời gian qua, các dự án thuộc lĩnh vực Văn xã trên địa bàn Quận do UBND phường là chủ đầu tư luôn được Quận ủy và UBND Quận quan tâm chỉ đạo. 03 tháng đầu năm công tác đầu tư trên địa bàn Quận có những kết quả tích cực đặc biệt trong công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Các dự án khởi công mới năm 2021 đã được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đối với các dự án 2 bước và lựa chọn nhà thầu thi công đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên nhiều dự án hoàn thành hồ sơ quyết toán, công tác giải ngân chậm… UBND Quận yêu cầu Chủ đầu tư, UBND các phường: Kiểm tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND Quận (qua phòng Tài chính Kế hoạch); Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thực hiện năm 2021, đảm bảo hoàn thành theo Kế hoạch; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quyết toán gửi phòng Tài chính Kế hoạch đối với các dự án đã hoàn thành; Kịp thời báo cáo UBND Quận những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện để chỉ đạo giải quyết; Tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thiết kế, thi công các dự án có danh mục Kế hoạch vốn năm 2021. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán nhanh chóng, kịp thời ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, không để nhà thầu không có vốn thi công, không để nợ đọng xây dựng cơ bản khi dự án đã có vốn Kế hoạch năm 2021. Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành, chủ động phối hợp các phòng ban ngành và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục vụ việc hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định.  Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch thực hiện năm 2021 (đặc biệt là các dự án có trong danh mục khởi công mới năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân Quận thông qua); Rà soát, đánh giá khả năng thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021của đơn vị để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch: Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo UBND Quận đối với các dự án chậm quyết toán để chỉ đạo thực hiện; Tham mưu, chuẩn bị báo cáo theo nội dung thông báo kết luận này phục vụ họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án hàng tháng; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo, báo cáo UBND Quận. Các phòng, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tham mưu đề xuất, thực hiện theo quy định./.

Tin - ảnh: Trần Dưỡng - Trọng Toàn