Xây dựng quản lý đô thị Xây dựng quản lý đô thị

Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 17/07/2023 | 08:22  | Lượt xem: 1541

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Thực hiện Nghị quyết số 72- NQ/QU ngày 22/3/2023 về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”, để công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Quận được hiệu quả, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ Quận tới cơ sở, các cơ quan, đơn vị của Quận (gọi chung là các cơ quan) thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Các cơ quan của Quận xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Nghị quyết số 72-NQ/QU ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan của Quận chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của địa phương, lĩnh vực quản lý.

UBND Quận chỉ đạo các cơ quan của Quận và UBND các phường tiến hành rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Quận; xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu hình sự, thì chuyển hồ sơ sang các cơ quan kiểm tra, điều tra xử lý theo thẩm quyền. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh quản lý đất đai, trật tự xây dựng; có giải pháp cụ thể, đồng bộ trong lãnh đạo, điều hành kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới trong thời gian tới.

 Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan của Quận trong công tác quán triệt, tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận ủy về công tác đất đai, trật tự xây dựng. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin qua hệ thống truyền thông, đường công tác dự luận xã hội ...v...v... về các tin bài đưa tin, phản ánh, kiến nghị trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy xử lý theo quy định.

 Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, UBND Quận (chỉ đạo Thanh tra Quận) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chính quyền từ Quận tới cơ sở và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của Quận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Kịp thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

HĐND Quận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận thực hiện công tác giám sát đối với các cơ quan, đơn vị từ Quận tới cơ sở trong thực thi nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Quận.

 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan của Quận và cơ sở được phân công phụ trách trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, giải quyết những nội dung, vụ việc phức tạp liên quan đến công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn Quận.

Hoàng Ngân