Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 54
Tổng số truy cập: 6239741

xã hội xã hội

Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Ngày đăng 21/02/2023 | 09:27  | Lượt xem: 151

Năm 2022, Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm đã chủ động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; chủ động tham mưu đề xuất trình Quận ủy, UBND quận kịp thời ban hành các văn bản tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đáng chú ý là việc triển khai, thực hiện Kế hoạch 125, ngày 24/02/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, Bản hiểm xã hội Quận tham mưu xây dựng Quyết định số 564, ngày 01/03/2022 của UBND Quận về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2022. Đồng thời, duy trì công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND 13 Phường trong thực hiện công tác bảo hiểm nói chung; tổ chức dịch vụ trên địa bàn Bưu điện Trung Tâm 4, Viettel Bắc Từ Liêm, Công ty Bảo hiểm PVI Thăng Long triển khai thu và thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Năm 2022, BHXH Quận đã triển khai nhiều biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BHXH tự nguyện. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc: 50.519 người, tăng 5.798 người so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 43% lực lượng lao động (chỉ tiêu tỷ lệ  so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của BHXH bắt buộc giao năm 2022 là 40%). Số người tham gia BHXH tự nguyện : 2.045 người, giảm 119 người so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 1,3% lực lượng lao động. (chỉ tiêu tỷ lệ  so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động giao năm 2022 là 1,5%). Số người tham gia BH thất nghiệp: 49.553 người, tăng 5.768 người so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 41.6% lực lượng lao động. (chỉ tiêu tỷ lệ  so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của BHTN giao năm 2022 là 37,5%).

Kết quả năm 2022, lũy kế số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.230,292 tỷ đồng,  tăng 149 tỷ so với cùng kỳ năm 2021, đạt 104% kế hoạch. Tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH mới 2.045 BHXHTN (đạt từ 86.3 kế hoạch HĐND).  BHXH Quận đã bám sát Kế hoạch thu nợ, danh sách đơn vị nợ, phối hợp với tổ thu nợ, các phòng ban chuyên môn của quận và thành phố tham mưu trìnhUBND Quận và BHXH Thành phố ban hành quyết định Thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất các đơn vị nợ thu hồi nợ đọng BHXH. Qua thanh tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện kịp thời tình trạng trốn đóng, nhắc nhở và đôn đốc kịp thời, định kỳ 15 ngày một lần, chủ động gửi thông báo nợ đến các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, mời lên làm việc đốc thu tập thể, xuống địa bàn đôn đốc, …

Năm 2022, BHXH Quận đã tham mưu BHXH Thành phố ban hành Quyết định thanh tra kiểm tra 349 đơn vị sử dụng lao động; 05 đại lý thu, chi BHXH và tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định thanh tra kiểm tra liên ngành tại 105 đơn vị sử dụng lao động (đạt 105,83% vượt kế hoạch đã đề ra). Sau khi ban hành các quyết định thanh tra kiểm tra, đã thu hồi được 24,7 tỷ đồng/52,3 tỷ đồng.  Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu các thủ tục phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN; 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua Hệ thống một cửa điện tử. Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Công tác giải quyết các chế độ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn, đúng quy định, cụ thể: đến 31/12/2022, BHXH quận quản lý và chi trả chế độ BHXH hàng tháng cho 20.458 người với số tiền chi trả hàng tháng là: 114,584 tỷ đồng.  Giải quyết chế độ BHXH 01 lần cho 982 người tăng 20 người so với cùng kì năm ngoái, số tiền: 56,527 tỷ đồng. Đã tiến hành chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho đối tượng hưởng với số tiền chi trả trên 251.4 tỷ đồng, chi trả chế độ 1 lần cho 352 người với số tiền là 4.6 tỷ đồng…

 

Hội nghị tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, việc rà soát tìm địa chỉ các doanh nghiệp thực tế đang hoạt động trên địa bàn Quận phát triển người tham gia BHXH bắt buộc rất khó khăn, do các đơn vị này liên tục thay đổi địa chỉ kinh doanh (không đủ tiền thuê nhà, trả lương...).  Nhận thức của nhiều doanh nghiệp về trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động còn hạn chế nên tình trạng trốn đóng, nợ đóng và không tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, tham gia không đầy đủ số lao động đang làm việc theo qui định. Phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện rất khó khăn do các tổ chức dịch vụ chưa thực sự vào cuộc, một số cấp ủy, chính quyền Phường chưa quyết liệt chỉ đạo, do vậy, tới 15/11/2022 Quận mới đạt 57% kế hoạch.

Năm 2023, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 43%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức) đạt 2%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 38%; Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm tiếp tục chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị không thực hiện BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động và các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Tăng cường rà soát, phân tích dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý để xác định chính xác số đơn vị, số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, xác định rõ nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân; phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu và UBND các Phường trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại các Phường,tổ dân phố, khu dân cư, mở rộng tổ chức thu tại các hội, đoàn thể tham gia giới thiệu cộng tác viên tuyên truyền, vận động người dân, bám sát đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu của các Phường, tổ chức dịch vụ ủy quyền thu.Tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển của UBND các phường. đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, không để hồ sơ chậm giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính kịp thời. Tuyên truyền các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn Quận thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, đặc biệt đối với các đơn vị chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, đảm bảo đạt 100% kế hoạch.

Nguyễn Đào