Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 38
Tổng số truy cập: 5886344

xã hội xã hội

Đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 19/05/2022 | 08:17  | Lượt xem: 37

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/01/2022 của thành phố Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 177-KH/UBND ngày 29/3/2022 về việc “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tôn giáo và các nhóm phụ nữ yếu thế như phụ nữ khuyết tật, đơn thân, phụ nữ là nạn nhân hoặc có nguy cơ cao bị mua bán người, bị bạo lực gia đình,...

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, đặc biệt là phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó tập trung vào 06 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Triển khai Kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch. Thời gian thực hiện trong quý II năm 2022, bằng hình thức thực hiện hội nghị triển khai (tùy tình hình thực thế). (2) Đánh giá, khảo sát công tác tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ. Với mục đích tổ chức đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả thực chất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn; Khảo sát nhu cầu của các nhóm phụ nữ về nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo. (3) Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Hội phụ nữ bằng hình thức tổ chức hội nghị tập huấn, tờ rơi, tài liệu hỏi – đáp,... (4) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại cộng đồng. Thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung vào các đợt tuyên truyền cao điểm như “Tháng hành động vì trẻ em”, Ngày “Toàn dân phòng chống mua bán người”, “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” 25/11,... (5) Xây dựng các mô hình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng nhằm xây dựng mô hình tủ sách pháp luật điện tử; duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cơ sở, như: CLB phụ nữ và pháp luật; Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật; CLB xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc,... (6) Sơ kết, tổng kết và trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền pháp luật cho các nhóm phụ nữ nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho phụ nữ và tính hiệu quả của các mô hình vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư. Thời gian thực hiện: Năm 2024 (Sơ kết), năm 2025 (Học tập kinh nghiệm) và năm 2026 (Tổng kết).

Nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm, Quận Bắc Từ Liêm yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tập trung vào các đợt cao điểm, các địa bàn phức tạp và các nhóm phụ nữ đặc thù; có sự kết hợp, lồng ghép với việc triển khai các Chương trình, Đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Đối mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; phát huy tinh thần nêu gương, ý thức tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ.

UBND Quận giao: Phòng Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận triển khai thực hiện tốt 06 nội dung đã nêu; Phối hợp với Hội LHPN Quận triển khai và tổ chức Sơ kết, Tổng kết kế hoạch giai đoạn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, lao động nhập cư, tôn giáo và các nhóm phụ nữ yếu thế,...; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận trong việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Quận.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết hằng năm, phối hợp với các Phòng, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, định ký báo cáo kết quả hoạt động với UBDN Quận. Nghiên cứu tổ chức Hội nghị đánh giá, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ và Nhân dân. Hướng dẫn hoạt động các mô hình tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Hằng năm, thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch giai đoạn, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị về Hội LHPN Thành phố, UBND Quận và Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận,...

Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội Quận phối hợp với hội LHPN Quận tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên, Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Xây dựng các mô hình tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ và người dân tại địa phương,...

  Kim Anh