Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 18
Tổng số truy cập: 6173518

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 21/10/2022 | 17:02  | Lượt xem: 441

Nhằm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Thành ủy Hà Nội. Cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp khả thi của địa phương, đơn vị, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành toàn xã hội về phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên tinh thần “đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững”. Huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển Công nghiệp văn hóa. Ngày 10/10/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 371/KH-UBND về Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, thực hiện mục tiêu phát triển CNVH đi đôi với hình thành và hoàn thiện thị trường văn hóa, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phát huy cao nhất lợi thế của Quận.Phát triển CNVH gắn với việc thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy tối đa các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể hiện có trên địa bàn Quận, gắn với việc phát triển kinh tế- xã hội, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Quận.Từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và cơ chế hoạt động để bước đầu hình thành ngành CNVH đảm bảo kết nối, đồng bộ, định hướng, bền vững.

Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu cụ thể như:

Đến năm 2025 Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 03-CTr/QU ngày 16/12/2020 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển CNVH gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm văn hóa của địa phương. Phấn đầu ngành công nghiệp văn hóa Quận trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội; cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện thể chế và sẵn sàng cho phát triển công nghiệp văn hóa có tính chuyên nghiệp; sản phẩm công nghiệp văn hóa có chất lượng cao, đa dạng, đậm bản sắc văn hoá. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh về đất và người Bắc Từ Liêm, các di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội, làng nghề truyền thống, sản phẩm văn hóa ẩm thực… Nâng cao tính liên kết vùng, phấn đấu xây dựng quận Bắc Từ Liêm là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” về du lịch, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Đầu tư phát triển du lịch làng nghề truyền thống kết hợp du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái trên địa bàn Quận. Xây dựng các tuyến tour du lịch kết nối giữa các phường có di tích và làng nghề trên địa bàn…

Đến năm 2030, tầm nhìn 2045 ngành công nghiệp văn hóa Quận cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, góp phần đóng góp cho Thủ đô Hà Nội đứng trong tốp các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu và là thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Duy trì phát triển ổn định, bền vững các ngành: du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, ẩm thực,…Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích Quốc gia đặc biệt, di tích Quốc gia, di tích xếp hạng cấp Thành phố và di tích có trong danh mục kiểm kê di tích của Thành phố, Quận. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa chất lượng cao; hệ thống thiết chế văn hóa đảm bảo đồng bộ. Phát huy tối đa giá trị các di tích, các loại hình văn hóa phi vật thể của Quận.

Tại Kế hoạch UBND quận đã đưa ra 06 nhiệm vụ và giải pháp: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về Công nghiệp văn hóa; Tập trung xây dựng, thực hiện cơ chế chính sách; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa; Thu hút và hỗ trợ đầu tư.

UBND quận cũng đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể, UBND các phường trên địa bàn Quận căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.

Xem chi tiết Kế hoạch số 371/KH-UBND tại đây./.

                           Thanh Chuyền