Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 58
Tổng số truy cập: 6564078

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Phát huy các giá trị văn hoá, xây dựng quận Bắc Từ Liêm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
Ngày đăng 24/08/2023 | 14:59  | Lượt xem: 710

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, trong Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ Thông tin - Tuyên truyền ra đời. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 28/8/1945 làm ngày truyền thống để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa Thông tin gắn liền với sự ra đời bộ máy chính quyền cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của những người làm công tác văn hoá thông tin.

78 năm hình thành và phát triển với nhiều thăng trầm lịch sử, dù đã nhiều lần đổi tên và thực hiện các nhiệm vụ khác nhau phù hợp với từng thời kỳ, nhưng ở thời kỳ nào của cách mạng, những người làm Văn hóa Việt Nam cũng hoàn thành một cách trọn vẹn, đẹp đẽ nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Thực hiện lời dạy của Bác, đội ngũ cán bộ Văn hóa - Thông tin đã đóng góp bao công sức, tâm huyết và máu xương nhằm chung tay sát cánh cùng đồng bào, đồng chí, có mặt ở khắp các mặt trận suốt hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc. Trang sử hào hùng của cách mạng Việt Nam được tô đậm hơn, khắc ghi công lao của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành quả đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn đan xen những yếu tố tiêu cực, tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến sự lành mạnh của đời sống văn hóa, xã hội. Nhiệm vụ của ngành Văn hoá - Thông tin càng có nhiều khó khăn thử thách hơn. Song, các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa đã và đang không ngừng nỗ lực đóng góp công sức vào việc hoàn thành các nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững đất nước.

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định vai trò to lớn của văn hóa: "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc.Văn hóa còn thì dân tộc còn…". Quan điểm xuyên suốt của Đảng ta về văn hóa ngay từ ngày đầu thành lập tới nay chính là văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các cấp, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội; Quận ủy - HĐND - UBND quận Bắc Từ Liêm luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, coi văn hóa là động lực, là một trong các nguồn lực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm. Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ Quận đều ban hành chương trình riêng về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nhờ đó, Văn hóa - Thông tin Quận ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, công tác sưu tầm được chú trọng quan tâm. Hệ thống Trung tâm văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí và các loại hình Câu lạc bộ, Đội văn nghệ quần chúng có bước phát triển mạnh để phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần trong Nhân dân...

Trong những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao Quận đến các đội ngũ cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa cơ sở luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong việc thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao, tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật, đồng thời, chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến,… góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Quận.

Nổi bật trong thời gian qua là việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay toàn Quận có 01 Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp Quận; có 10 Trung tâm văn hóa thể thao phường, 100% các phường có điểm tập thể dục thể thao; có 136 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 63 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa (gồm 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 48 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp Thành phố); 29 lễ hội truyền thống, trong đó có 03 lễ hội đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đó là: Lễ hội truyền thống Đình Chèm, phường Thụy Phương; Lễ hội Bơi Đăm truyền thống, phường Tây Tựu; Lễ kết chạ Kiều Mai - Phú Mỹ, phường Phúc Diễn. Quận có 26 di tích cách mạng kháng chiến và lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh (trong đó có 22 di tích đã được UBND Thành phố công nhận gắn biển). Có 66.288/72.660 đạt 91,2 % hộ đạt gia đình văn hóa; số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 194/199 đạt 97,5 %; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 99/106 đơn vị đạt 93,4%.

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2023) là dịp để cán bộ, viên chức, người lao động ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch cả nước, ngành Văn hóa - Thể thao Hà Nội nói chung và cán bộ, công chức, viên chức Văn hóa và Thông tin quận Bắc Từ Liêm nói riêng cảm thấy tự hào và luôn vững tin, bền chí, yêu ngành, yêu nghề, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của ngành, góp phần làm cho văn hóa thẩm thấu sâu hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn, để văn hóa và con người quận Bắc Từ Liêm thật sự trở thành hồn cốt của tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội trong suốt quá trình xây dựng và phát triển./.

Thanh Chuyền