Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 91
Tổng số truy cập: 3870133

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2020)
Ngày đăng 28/08/2020 | 12:50  | Lượt xem: 356

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, trong Bản Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã quyết định hình thành cơ cấu các cơ quan hành chính Nhà nước đầu tiên, trong đó có Bộ Thông tin tuyên truyền là một thành viên. Từ đó đến nay, ngày 28/8 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành văn hóa - thông tin. Những ngày đầu thành lập chỉ có chức năng làm công tác thông tin tuyên truyền, cổ động nhân dân kháng chiến và kiến quốc. Qua nhiều lần thay đổi tên gọi để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 31/7/2007, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được thành lập, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, trong suốt chiều dài lịch sử, Ngành đã góp phần quan trọng trong việc cổ vũ chiến đấu và lao động sản xuất, xây dựng đời sống và nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế,… đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lược sử quá trình hình thành bộ máy và truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin

75 năm qua, tên gọi cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa - Thông tin có nhiều lần thay đổi cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử:

- Ngày 28.8.1945, thành lập Bộ Thông tin - Tuyên truyền

- Ngày 1-1-1946, đổi thành Bộ Tuyên truyền-Cổ động

- Ngày 13-5-1946, đổi thành Nha Tổng giám đốc thông tin - Tuyên truyền, dưới quyền chỉ huy và kiểm soát trực tiếp của Bộ Nội vụ.

- Ngày 27-11-1946, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh đổi thành Nha Thông tin.

- Ngày 10-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 38/SL sáp nhập Nha Thông tin thuộc Bộ Nội vụ vào Thủ tướng Phủ và Sắc lệnh số 83/SL hợp nhất Nha thông tin thuộc Thủ tướng Phủ và Vụ Văn học, nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng Phủ.

- Tháng 8 - 1954, Hội đồng Chính phủ thành lập Bộ Tuyên truyền

-  Ngày 20-5-1955, Quốc hội khóa V thông qua đổi tên thành Bộ Văn hóa.

- Ngày 11-10-1965, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn thành lập Tổng Cục Thông tin thuộc Hội đồng Chính phủ

- Ngày 6-6-1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập Bộ Thông tin- Văn hóa.

- Sau khi đất nước thống nhất, Ngày 24-6-1976, Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ nhất thành lập Bộ Văn hóa.

- Ngày 13-7-1977, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa VI phê chuẩn hợp nhất Tổng cục Thông tin và Bộ Văn hóa thành Bộ Văn hóa và Thông tin.

- Ngày 24-6-1981, Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ nhất, đổi tên Bộ Văn hóa và Thông tin thành Bộ Văn hóa.

- Ngày 16-2-1987, Hội đồng Nhà nước quyết định thành lập Bộ Thông tin.

- Ngày 31-3-1990, Hội đồng Nhà nước thành lập Bộ Văn hóa- Thông tin- Thể thao và Du lịch.

- Ngày 27-7-1991, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 9 đổi thành Bộ Văn hóa- Thông tin và Thể Thao.

- Ngày 30-9-1992, Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ nhất quyết định đổi thành Bộ Văn hóa- Thông tin.

- Ngày 31 tháng 7 năm 2007 lại đánh dấu một bước ngoặt lớn của Ngành:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập và giữ nguyên tên gọi cho đến nay, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực (Nghị quyết số: 01/2007/QH12) trên cơ sở sáp nhập Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao; tiếp nhận phần quản lý nhà nước về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

  Hiện nay, sự nghiệp văn hóa - thông tin đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh hơn về thiết chế, về tổ chức, về trình độ quản lý, về hoạt động nghiệp vụ và đạt được thành tựu có ý nghĩa trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của cả dân tộc. Ngày nay, chúng ta vinh dự và có trách nhiệm được thừa kế một nền văn hóa rực rỡ, với những di sản vô giá không chỉ với dân tộc mà với cả nhân loại. Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian, một thời kỳ mà hằng ngày, hằng giờ, từng thời khắc và mãi mãi. Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", đội ngũ cán bộ văn hóa thông tin trong ngành Văn hóa - Thông tin quận Bắc Từ Liêm luôn phấn đấu, phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết của Quận, không ngại gian khổ, nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của Quận.

Sự đóng góp của Ngành Văn hóa - Thông tin Quận trong thời gian qua đã góp phần xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày một vững mạnh, tạo được dấu ấn riêng và được Thành phố đánh giá cao: Ngành Văn hóa - Thông tin nhiều năm liền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ngành; công tác ứng dụng công nghệ thông tin luôn đứng trong tốp đầu của Thành phố; Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình “Phát triển văn hóa -xã hội’ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2015-2020”. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” của Quận luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; Đình Chèm được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt; Lễ hội đình Chèm, Lễ hội Bơi Đăm được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Quả chuông Thời Ngô tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc được công nhận Bảo vật quốc gia…

Chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành, những người làm công tác Văn hóa - Thông tin hôm nay luôn tự hào về truyền thống vẻ vang, tri ân sự hy sinh và công lao đóng góp của các thế hệ đi trước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; tập trung trí tuệ, đồng lòng, đồng sức; thực hiện tốt trách nhiệm công chức với phẩm chất đặc thù “Tiên tiến-sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương; giữ gìn môi trường, thanh lịch- nhân ái”; phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Hằng Nhung