Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 130
Tổng số truy cập: 6323165

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Hiệu quả Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở
Ngày đăng 27/03/2023 | 11:14  | Lượt xem: 618

Là một trong những hoạt động thông tin cơ sở, Bảng tin công cộng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Bảng tin công cộng tại TDP Đống 2, phường Cổ Nhuế 2

Nội dung tuyên truyền trên Bảng tin công cộng là thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý, điều hành của Quận, phường, nội dung thông báo và thông tin thiết yếu với đời sống dân sinh (y tế, giáo dục, môi trường), thông tin phản ánh hoạt động của cộng đồng dân cư, tập trung vào các nhóm nội dung chính như: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Quận, Thủ đô và đất nước; Công tác cải cách hành chính: triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố, Quận và phường; tuyên truyền thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh… Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, phòng chống mua bán người, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Gương Người tốt - Việc tốt, sáng kiến, kinh nghiệm được chính quyền các cấp ghi nhận, được cộng đồng dân cư tôn vinh. Nội dung tuyên truyền thường xuyên được thay mới, phong phú phù hợp với tình hình thực tiễn. Các nội dung thông tin tuyên truyền thường xuyên, đột xuất, khẩn cấp theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Bảng tin công cộng tại TDP 15, phường Tây Tựu

Hàng năm, phòng Văn hoá và Thông tin quận Bắc Từ Liêm tham mưu UBND quận tổ chức Cuộc thi Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn Quận. Nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò của Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở; tạo điều kiện và khuyến khích Nhân dân tiếp nhận thông tin qua hệ thống Bảng tin công cộng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc đa dạng hình thức thông tin cơ sở, vận dụng và phát huy loại hình thông tin cơ sở phù hợp trong tình hình mới.

Bảng tin công cộng tại TDP Hoàng 17, phường Cổ Nhuế 1

Bảng tin công cộng tại TDP số 5, phường Xuân Tảo

Thông qua hoạt động của Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở đã được thể hiện vai trò, phát huy hết khả năng, công dụng trong việc thực hiện truyền tải các khẩu hiệu, pa nô, hình ảnh về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và Quận./.

Thanh Chuyền