Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 129
Tổng số truy cập: 7322595

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

06 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứngyêu cầu phát triển đất nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 28/03/2023 | 11:05  | Lượt xem: 1189

Thực hiện mục tiêu “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng,UBND quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 10/10/2022 vềthực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Theo đó, Quận tập trung triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

(1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về Công nghiệp văn hóa:Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm phát triển CNVH của Đảng, Nhà nước, Thành phố và Quận. Tuyên truyền về những lĩnh vực của các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là những lĩnh vực Hà Nội,địa phương có thế mạnh, giàu tiềm năng. Tuyên truyền, lan tỏa những kinh nghiệm hay, dự án, chương trình...hiệu quả, thành công trên các lĩnh vực công nghiệp văn hóa của các nước trong, ngoài khu vực, của các tỉnh, thành trên cả nước, Thủ đô và các địa phương. Tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, nguồn lực văn hóa dồi dào, sự năng động của các ngành công nghiệp văn hóa và những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc riêng có của Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm. Côngtác tuyên truyền gắn với kết quả đạt được trong thực tiễn triển khai thực hiện ở địa phương, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngành CNVH đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, sáng tạo những giá trị văn hóa mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, để văn hóa và con ngườiBắc Từ Liêm thực sự trở thành nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Quận và Thành phố. Các giải pháp, hình thức thông tin, tuyên truyền định hướng được triển khai đồng bộ, đa dạng hóa các hình thức. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, mạng xã hội, thông qua các ấn phẩm, các diễn đàn, tọa đàm, các hội nghị, tập huấn chuyên đề; qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

(2)Tập trung xây dựng, thực hiện cơ chế chính sách: Đảm bảo nguồn lực tài chính, bố trí nguồn vốn ngân sách thỏa đáng cho đầu tư phát triển CNVH; huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là các nguồn lực từ xã hội.Đảm bảonguồn lực tài chính ổn định, bố trí nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển CNVH, nhất là các hạng mục có tính chất nền tảng, chiến lược.Nghiên cứu cơ chế hợp tác công-tư trong quản lý, khai thác di sản, bảo tồn, phát triển văn hóa; khuyến khích xây dựng, hình thành, phát triển các loại quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ...để phát triển văn hóa nói chung và CNVH theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.Khuyến khích phát triển bền vững các không gian sáng tạo, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế số, kinh tế ban đêm, kinh tế đô thị...phù hợp với lợi thế và điều kiện của Quận và Thành phố.

(3)Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực: Quan tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên cơ sở đánh giá chất lượng, xác định rõ nhu cầu đối với từng lĩnh vực, ngành CNVH cụ thể. Chủ động kết nối cung - cầu, đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa Quận với doanh nghiệp văn hóa và các cơ sở đào tạo chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế; hình thành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp và liên ngành.Đẩy mạnh giáo dục sáng tạo trên địa bàn Quận. Chú trọng tạo lập môi trường nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo, phát triển hệ sinh thái giáo dục sáng tạo trong cộng đồng, nhà trường gắn với thúc đẩy giáo dục mở, xây dựng nhà trường sáng tạo, hình thành thế hệ công dân sáng tạo- công dân toàn cầu.Phối hợp thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, vinh danh đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, các nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước, các chuyên gia quốc tế có đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển văn hóa và CNVH Quận. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên cơ sở đánh gia chất lượng, xác định rõ nhu cầu đối với từng lĩnh vực, ngành CNVH cụ thể, với đội ngũ cán bộ quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.

(4) Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ: Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biển, lưu giữ các sản phẩm văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa.Tăng cường hợp tác với các quận, huyện thuộcThành phố và cả trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh phát triển CNVH trong các lĩnh vực: Du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; làng nghề truyền thống, ẩm thực…Triển khai số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu với đầy đủ các nội dung về di sản văn hóa, phục vụ phát triển CNVH để quản lý, kết nối, chia sẻ, quảng bá thông tin với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng.

(5) Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa: Lựa chọn xây dựng các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao để quảng bá cho ngành CNVH của Quận, Thành phố với cả nước và thế giới kết hợp với du lịch, các hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước.Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá năng lực thị trường hiện tại, dự báo xu hướng phát triển mới của thị trường nội địa và quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều chỉnh chính sách phát triển của Quận, đồng thời cung cấp thông tin, định hướng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng như nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ của công chúng.Từng bước hình thành, phát triển cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên địa bàn Quận, ở trong và ngoài nước thông qua hoạt động quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của công chúng.Nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tác giả, tổ chức, cá nhân liên quan và công chúng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đặc biệt là ý thức tôn trọng sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền khác liên quan.

(6) Thu hút và hỗ trợ đầu tư:Quy hoạch, bố trí quỹ đất, nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án phát triển văn hóa chất lượng cao, trong đó ưu tiên phát triển không gian công cộng, điểm du lịch văn hóa, vui chơi giải trí, nghệ thuật biểu diễn, điểm mua sắm, mở rộng tạo không gian văn hóa giành cho cộng đồng.Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích quốc gia, di tịch quốc gia đặc biệt (nếu có), di tích cách mạng kháng chiến, đồng thời với việc xây dựng một số công trình văn hóa mới, tạo thành các biểu tượng văn hóa mới cho Quận và Thành phố, có tiềm năng phát triển CNVH gắn với du lịch.Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để khai thác, phát huy những tiềm năng, giá trị văn hóa đặc sắc của từng địa phương, phát triển CNVH gắn với du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội làng nghề truyền thống. Đồng thời, mở rộng giao lưu văn hóa với các làng nghề truyền thống trên địa bàn cả nước nhằm quảng bá và mở rộng thương hiệu sản phẩm giới thiệu đến với các tầng lớp Nhân dân.

Phạm Nhung