Tin nổi bật Tin nổi bật

UBND quận Bắc Từ Liêm với việc đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 20/02/2023 | 09:43  | Lượt xem: 228

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Xác định năm 2022 là thời điểm bứt phá để tạo đà phục hồi kinh tế trên địa bàn Quận cho các năm sau nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố và Quận ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các Sở, ngành Thành phố; UBND Quận đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp vừa từng bước kiểm soát dịch bệnh covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.  

Ngay từ đầu năm, UBND Quận đã tập trung bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Quận ủy, HĐND Quận để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo chủ trương, chỉ đạo của Thành phố và Quận ủy.

Giao ban UBND Quận phiên họp thường kỳ tháng 9/2022

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND Quận tiếp tục có nhiều đổi mới tích cực. Lãnh đạo UBND, ủy viên UBND, các phòng, ban, ngành, UBND các phường thực hiện đúng quy chế, nhiệm vụ được phân công; cụ thể hóa và phân công rõ trách nhiệm của từng lãnh đạo phụ trách, từng cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện theo tinh thần “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, nguyên tắc “Một đầu mối- một việc xuyên suốt”; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức từ đó tạo bước chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Cùng với đó, UBND Quận tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là sâu sát công việc, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, quyết liệt, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh; tích cực tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, qua đó tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực, đặc biệt trong việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…

Công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo UBND và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn được tăng cường. UBND Quận đã chỉ đạo tổ chức 11 lượt kiểm tra công vụ tại 27 đơn vị; qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số tồn tại, thiếu sót tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo phục vụ tốt công dân, tổ chức trên địa bàn. Đặc biệt, đã đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các cá nhân, giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận và giữa các cơ quan của Quận với UBND các phường. Các phòng, ban, ngành cơ bản bám sát nhiệm vụ được giao; chủ động xin ý kiến chỉ đạo của UBND Quận hoặc lãnh đạo UBND Quận phụ trách lĩnh vực để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả.

        Việc tổ chức các cuộc họp của lãnh đạo UBND Quận tiếp tục đổi mới tích cực theo hướng lồng ghép nhiều nội dung trong một cuộc họp. Tập thể UBND Quận đã tổ chức 11 phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo và chỉ đạo thực hiện 53 nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác. Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì 631 cuộc họp để thống nhất chỉ đạo xử lý các công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Hàng tuần, Lãnh đạo UBND Quận họp hội ý để kiểm điểm, thống nhất công việc trong tuần đồng thời nghe báo cáo và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm theo chủ trương, chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy. UBND Quận đã ban hành lịch giao ban định kỳ các nhiệm vụ trọng tâm của khối, ngành theo từng tuần, tháng, Quý để thực hiện nhằm giảm số lượng cuộc họp và nâng cao hiệu quả các cuộc họp.

        Trong năm 2022, lãnh đạo UBND Quận đã kết luận chỉ đạo giao các đơn vị thực hiện 2.006 nhiệm vụ tại 120 Thông báo kết luận cuộc họp (ngoài kết luận của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư). Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường cơ bản tham mưu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Quận. UBND Quận đã ban hành 03 văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Quận tại các thông báo kết luận.

Chế độ thông tin, báo cáo, theo dõi, đôn đốc được quán triệt thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, Lãnh đạo UBND Quận.

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, UBND quận Bắc Từ Liêm đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa chống dịch như chống giặc, vừa phục hồi, phát triển kinh tế”. Năm 2022, kinh tế của Quận phát triển ổn định. Thu ngân sách vượt 109% so với kế hoạch Thành phố giao. Tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; kết nối hạ tầng các khu đô thị, đường giao thông và hệ thống thoát nước. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường và công tác giải phóng mặt bằng; trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ. Các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa được triển khai đồng bộ, hướng về cơ sở, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”... được triển khai sâu rộng. Công tác quản lý văn hóa, quản lý di tích, lễ hội được tăng cường. Công tác giáo dục- đào tạo được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Nguyễn Nhật