Tin nổi bật Tin nổi bật

Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày đăng 08/06/2024 | 11:06  | Lượt xem: 67

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước luôn giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải hiểu, nắm rõ và thực hiện nghiêm.

 

Description: Quy định về cách chuyển giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 01/4/20124, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã ban hành Công văn số 2762-CV/QU về việc thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, Quận ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn Quận triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 1056-CV/TU ngày 22/3/2024 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và Công văn số 4114/BCA-ANCTNB ngày 25/11/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến bảo vệ bí mật đảng, nhà nước, đặc biệt là trong phát ngôn, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ làm việc tại các vị trí trọng yếu cơ mật, có quan hệ thường xuyên với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Quán triệt cán bộ, đảng viên không sử dụng máy tính kết nối mạng internet để soạn thảo, lưu trữ, gửi văn bản tài liệu thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước; việc trao đổi thông tin có bí mật nhà nước qua điện thoại, mạng viễn thông và các thiết bị liên lạc khác phải được bảo mật theo đúng quy định pháp luật về cơ yếu; quản lý chặt chẽ các thiết bị phương tiện, kỹ thuật có chức năng lưu trữ thông tin; kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng các thiết bị, phương tiện không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc có nguồn gốc từ nước ngoài… nhằm phòng ngừa kẻ xấu cài đặt các thiết bị thu thập, đánh cắp thông tin, bí mật nhà nước. Chú trọng lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất, chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, ý thức bảo mật… và có khả năng tham gia tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay hạn chế, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật đảng, nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi phụ trách.

5. Giao Đảng ủy Công an Quận chỉ đạo Công an Quận tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bả hướng dẫn thi hành đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hương Giang