Tin nổi bật Tin nổi bật

Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 30/9/2022
Ngày đăng 08/06/2022 | 14:40  | Lượt xem: 104

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 35); Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc “Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng” (gọi tắt là Quyết định 244); các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025trước ngày 30/9/2022 theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Quận ủy.

Theo đó, nội dung đại hội sẽ bao gồm (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025. (2) Bầu chi ủy (nếu có), bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Về thời gian tiến hành đại hội: Đại hội chi bộ không quá 01 ngày; thời gian tiến hành từ tháng 5/2022 và hoàn thành trước 30/9/2022, kể cả chi bộ mới thành lập.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ cần được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, tránh hình thức, lãng phí; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          Việc xây dựng báo cáo chính trị của chi bộ cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của chi bộ; đánh giá đúng kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của chi ủy và trách nhiệm cá nhân được phân công, nhất là vai trò của đồng chí bí thư chi bộ, gắn với kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ đã đề ra; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục trong thời gian tới…. Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chi ủy, chi bộ cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. 

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đối với cấp ủy viên được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; uy tín trong Đảng, trong nhân dân; khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khoẻ và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Kiên quyết không giới thiệu, bầu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ những đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ đang đảm nhiệm; để cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc lĩnh vực công tác mình phụ trách xảy ra nhiều sai sót, tiêu cực, mất đoàn kết; những đồng chí không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Đối với chi ủy cần có cơ cấu hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm giảm chất lượng của chi ủy.

Công tác bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Về  số lượng chi ủy viên, Chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức, chỉ bầu Bí thư chi bộ, nếu cần bầu thêm Phó Bí thư chi bộ. Chi bộ có từ 09 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên số lượng chi ủy viên cũng không quá 07 người. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên. Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán; kết quả bầu cử phải được chuẩn y của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định. Bầu cử bằng phiếu kín. Chỉ có đảng viên chính thức của chi bộ mới có quyền bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Những đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ. Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa (trên 50%) so với tổng số đảng viên chính thức của chi bộ được triệu tập trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở đảng bộ khác, đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội, tham gia bầu cử, biểu quyết thì vẫn tính), số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tố, truy tố, tạm giam, đảng viên chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội có lý do chính đáng được cấp ủy triệu tập đại hội đồng ý.Trường hợp số người đạt số phiếu bầu quá một nửa nhiều hơn số lượng cần bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu cao hơn. Nếu cuối danh sách trúng cử có nhiều người bằng phiếu nhau và nhiều hơn số lượng cần bầu thì đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội lập danh sách những người ngang phiếu nhau đó để đại hội bầu lại và lấy người có số phiếu cao hơn, không cần phải quá một nửa. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau, có bầu tiếp hay không do đại hội quyết định. Đáng chú ý, trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ thì đảng ủy cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ. Khi thật cần thiết, đảng ủy cơ sở chỉ định đảng viên trong hoặc ngoài chi bộ tham gia chi ủy (nơi có chi ủy) và làm bí thư chi bộ (theo Điểm 15 Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư).

Quy trình tổ chức đại hội, áp dụng Điểm 14, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về“Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, đại hội chi bộ tiến hành phiên chính thức. Trong phiên chính thức thực hiện những nội dung quy định tại Điều 24 của Điều lệ Đảng.

Để thực hiện tốt việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, các đảng ủy cơ sở căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, các văn bản chỉ đạo của Quận ủy về công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Hướng dẫn này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ sau: Làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát động các đợt thi đua sôi nổi, sâu rộng, lập thành tích chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022. Quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc cấp mình; hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị đại hội bảo đảm yêu cầu, nội dung, quy trình theo Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Quận ủy. Căn cứ vào tình hình thực tế của các loại hình chi bộ trực thuộc, các đảng ủy cơ sở lựa chọn 01 đến 02 chi bộ đại diện cho các loại hình chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội; đồng thời tổ chức đại hội đại trà đối với các chi bộ trực thuộc còn lại đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng yêu cầu, tiến độ theo quy định và sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các đảng ủy cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, lãnh đạo, chỉ đạo việc đại hội chi bộ trực thuộc đảm bảo các yêu cầu, quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hoàng Ngân