Tin nổi bật Tin nổi bật

Gần 300 đại biểu dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XIII, Nghị quyết số 23-NQ/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy
Ngày đăng 10/05/2024 | 16:21  | Lượt xem: 503

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Chiều ngày 09/5/2024, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy quán triệt Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

          Quận Bắc Từ Liêm kết nối trực tuyến đến 14 điểm cầu với trên gần 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp quận, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quận và cán bộ chủ chốt cấp phường. Đồng chí Lưu Ngọc Hà – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì tại điểm cầu Quận ủy.

 

Đại biểu tham dự tại các điểm cầu

 Quán triệt nội dung Chương trình hành động của Thành ủy

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố đã quán triệt các Chương trình hành động của Thành uỷ Hà Nội thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.W Đảng khóa XIII. Trong đó, Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 8/3/2024 về việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW với mục tiêu xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức để phát triển đất nước một cách nhanh chóng và bền vững bao gồm các giải pháp cụ thể được kế thừa từ Nghị quyết số 27-NQ/TW nhằm tăng cường trình độ, phẩm chất đạo đức, và sự cống hiến của đội ngũ trí thức, cũng như nhấn mạnh vào vai trò và trách nhiệm của họ trong xã hội. Chương trình hành động số 32-Ctr/TU ngày 4/4/2024 nhằm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" với 12 chỉ tiêu và 06 giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đa dạng, toàn diện, hiện đại. Chương trình hành động số 29-Ctr/TU nhằm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về việc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc thông qua việc tập hợp, đoàn kết mọi nguồn lực của Nhân dân, trong đó Đảng và MTTQ Việt Nam đóng vai trò quan trọng nhất. Nghị quyết số 23- NQ/TU đề cập tới 3 quan điểm, các mục tiêu và 9 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhất là việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đối với Chỉ thị số 30-CT/TU cần chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đầu tiên là đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, thống nhất hành động đối với nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt tại hội nghị này nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, tổ chức thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đặc biệt là thấm đến từng người dân.

Ngọc Hằng