Tin nổi bật Tin nổi bật

Đảng bộ phường Đức Thắng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
Ngày đăng 29/03/2023 | 14:27  | Lượt xem: 503

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Đảng bộ phường Đức Thắng hiện có 13 chi bộ trực thuộc, với 572 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ phường Đức Thắng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trước hết, công tác chính trị, tư tưởng, luôn được Đảng ủy phường Đức Thắng quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần ổn định chính trị, tư tưởng trong nội bộ và quần chúng nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy phường luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, hướng dẫn của Trung ương và đảng bộ cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để quán triệt và triển khai thực hiện tại địa phương. Năm 2022, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 04 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và thông tin tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW (Hội nghị TW 4 khóa XIII) nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;đã có 22 tập thể và 444 cá nhân đăng ký xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác; qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.Nhìn chung, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường được ổn định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường.Đáng chú ý, Đảng ủy phường đãtích cực tuyên truyền, vận độngcán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham giaCuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, với1.138 bài/820 bài tham dự, đạt vượt 138,8% kế hoạch.

Bám sám chỉ đạo, hướng dẫn của Quận ủy, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Chỉ đạo bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp được 7/6 đảng viên mới, đạt 117% chỉ tiêu Quận giao.Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở cũng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm;chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp ủy, chính quyền, UBKT cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo đúng quy trình, quy định.Các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng. Trong sinh hoạt chi bộ, đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc phê và tự phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Các nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng; triển khai theo đúng quy trình, từ việc triển khai, quán triệt các văn bản của các cấp đến đánh giá công tác chỉ đạo của chi bộ đều thực hiện đúng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy và của Đảng ủy phường. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao, được đảng viên trong đảng bộ đồng tình.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy phường thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.Hằng năm Đảng ủy phường đều chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo UBKT Đảng ủy phường nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; trong đó chú trọng đến việc kiểm tra gắn với kết luận khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn Đảng bộ.

Công tác dân vận và việc thực hiện QCDC ở cơ sở cũng luôn được Đảng ủy chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc, các Tổ dân vận TDP thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.Năm 2022, toàn phường có 39 tập thể và 08 cá nhân đăng ký thi đua mô hình “Dân vận khéo” trên 04 lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh; qua đánh giá, bình xét có 17 tập thể và 15 cá nhân được Ban Thường vụ Quận ủy công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; 03 tập thể và 02 cá nhân được Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng.Công tác trực tiếp công dân và đảng viên của đồng chí Bí thư Đảng ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW được thực hiện tốt.A group of people standing on a stage Description automatically generated with medium confidence

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường và nhân dân phường Đức Thắng đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền phường vững mạnh; đã có nhiều góp ý quan trọng, thiết thực vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, chính quyền phường có liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.

Với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022, 100% các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.Các nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do Quận triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục được phát triển ổn định; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa xã hội ngày càng phát triển; công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được quan tâm thực hiện tốt; công tác quốc phòng an ninh được thực hiện tốt, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết được thực hiện tốt; công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 170 của UBND quận Bắc Từ Liêm đạt kết quả tốt, đã hoàn thành sớm các chỉ tiêu so với kế hoạch quận giao.

Với những nỗ lực cố gắng đó, Đảng bộ phường Đức Thắng nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được các cấp biểu dương, khen khen thưởng. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ phường Đức thắng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững và phát huy danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Minh Tâm