Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch năm 2022
Ngày đăng 15/07/2022 | 15:20  | Lượt xem: 89

Ngày 12/7/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 291/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng quận Bắc Từ Liêm năm 2022;

Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2022-2025

Theo đó, tại Kế hoạch giai đoạn 2022-2025, UBND Quận đã đặt ra 21 mục tiêu cụ thể, trong đó về cung cấp dịch vụ công thì tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Quận; Duy trì đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà đạt 85%. Về vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước: 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc; 90% hồ sơ công việc tại UBND Quận; 60% hồ sơ công việc tại UBND các Phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quận và Phường sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để xử lý văn bản và điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng điện tử....

Tại Kế hoạch năm 2022, UBND Quận đề ra 20 chỉ tiêu, mục tiêu trong quá trình thực hiện, trong đó 80% DVCTT mức độ 3, 4 của Quận phát sinh hồ sơ; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Quận; Duy trì đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà đạt 82%. Cắt giảm thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử công vụ, mạng xã hội... và áp dụng thực hiện Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Thành phố tại 40% cuộc họp tại UBND Quận trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Thành phố...

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, UBND Quận sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Hoàn thiện cơ chế chính sách; Phát triển hạ tầng số; Phát triển nền tảng, hệ thống; Phát triển dữ liệu; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp và phục vụ hoạt động điều hành nội bộ. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng; Duy trì, bảo trì hệ thống thiết bị CNTT, các ứng dụng phần mềm và kinh phí hoạt động.

Bên cạnh đó, UBND quận Bắc Từ Liêm đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch như: Rà soát tổ chức bộ máy và thực hiện các cơ chế đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện; Tập huấn, bồi dưỡng; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; Hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; Cải cách hành chính, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ.

Ngoài ra, ở từng kế hoạch UBND Quận cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị liên quan và lộ trình thực hiện để hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

Xem chi tiết Kế hoạch số 290/KH-UBND tại đây.

                 Kế hoạch số 291/KH-UBND tại đây./.

Thảo Nguyễn