Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2020
Ngày đăng 11/05/2020 | 17:24  | Lượt xem: 510

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thuộc “Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả ứng dụng CNTT phát triển chính quyền điện tử nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước quận Bắc Từ Liêm để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, ngày 08/5/2020, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về công nghệ thông tin (CNTT) quận Bắc Từ Liêm năm 2020.

Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về CNTT quận Bắc Từ Liêm năm 2020

 

         Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể: Số hóa dữ liệu tại UBND Quận đồng bộ với việc triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng dẫn của Thành phố. Đảm bảo hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng Quận ổn định, an toàn, bảo mật thông tin phục vụ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính. Đảm bảo 100% cơ quan nhà nước của Quận kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của UBND Quận được gửi, nhận văn bản điện tử với bộ, ngành, cơ quan trung ương thông qua Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử Thành phố (nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Thành phố); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc của UBND Quận, và 30% hồ sơ công việc tại các phường được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

100% tài liệu họp được gửi qua mạng cho đại biểu. Phấn đấu 80% cuộc họp tại UBND Quận không sử dụng tài liệu giấy. 80% các cuộc họp giữa UBND Quận diện rộng đến UBND các phường thực hiện trực tuyến. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. 30% hồ sơ thủ tục hành chính của Quận được xử lý trực tuyến mức độ 4. 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp. 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

             100% các phường duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử phường. 100% Trang thông tin điện tử phường và Cổng thông tin điện tử Quận, công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

            20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính. 100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn Quận được triển khai hóa đơn điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quận và Phường sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Quận và Phường sử dụng phần mềm để xử lý văn bản và điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức, tùy theo yêu cầu sử dụng sẽ được bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng và cập nhật bổ sung kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin dưới nhiều hình thức (theo kế hoạch của Thành phố). 100% đoàn viên thanh niên các cơ sở quận và phường được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chính quyền điện tử (theo kế hoạch của Thành phố). 100% lãnh đạo các đơn vị sử dụng một số ứng dụng dùng chung của Thành phố trên thiết bị máy tính bảng để xử lý và điều hành công việc, giảm sổ sách giấy tờ.

Duy trì đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà đạt 70%. 100% hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được giải quyết đúng và trước hạn. Tối thiểu 50% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu qui mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, UBND Quận sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động điều hành nội bộ; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị và đơn vị hiệp quản của Quận; Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực CNTT cho Quận. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng; Duy trì, bảo trì hệ thống thiết bị CNTT và các ứng dụng phần mềm.

Bên cạnh đó, UBND quận Bắc Từ Liêm đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch như: công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo nguồn nhân lực CNTT; đảm bảo nguồn lực tài chính và thông tin tuyên truyền. UBND Quận cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị liên quan để hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Quỳnh Chi