Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số, xây dựng quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 23/02/2024 | 09:04  | Lượt xem: 555

Ngày 19/02/2024, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về Kế hoạch Chuyển đổi số, xây dựng quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng như các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh.

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm

 

Theo đó, bản kế hoạch đã đề ra 44 chỉ tiêu cụ thể, trong đó 26 chỉ tiêu về xây dựng chính quyền số, 13 chỉ tiêu về xã hội số, 05 chỉ tiêu khác về số hoá và lưu trữ điện tử.

Cùng với đó, Kế hoạch cũng đề ra 110 nhiệm vụ, trong đó Phát triển Chính quyền số, xây dựng quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thông minh gồm 52 nhiệm vụ; Phát triển kinh tế số và xã hội số có 45 nhiệm vụ; Về Số hóa và lưu trữ điện tử có 13 nhiệm vụ.

UBND Quận giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Thành phố và, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số, xây dựng quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thông minh để các cơ quan, đơn vị và tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số.

Các phòng, ban, ngành; UBND các phường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TU, Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch thực hiện của UBND Quận tới hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương hoặc lồng ghép các nội dung liên quan vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, UBND Quận cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị liên quan và lộ trình thực hiện để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Xem chi tiết Kế hoạch số 120/KH-UBND tại đây.

Thảo Nguyễn