Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Quận Bắc Từ Liêm triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 21/09/2021 | 20:23  | Lượt xem: 177

Thời gian qua, việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài. Cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực nhiều mặt, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của địa phương, góp phần thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thực hiện Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội; nhằm góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; các Chỉ số nội dung và nội dung thành phần tăng tương ứng; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Quận giai đoạn 2021-2025. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền Quận, đặc biệt cấp cơ sở. Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận. UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 18/8/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công vấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Việc triền khai thực hiện Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 được Quận tập trung vào một số nội dung cơ bản.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Quận tập trung thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ số PAPI; kết quả hằng năm; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của Thành phố; nội dung của Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hằng năm của Thành phố Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm; nhiệm vụ của các cấp chính quyền và của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện; Các Kế hoạch của Thành phố và Quận về thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025. Thông tin tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và Quận; quan điểm, thái độ quyết tâm, những nỗ lực của các ngành, các cơ quan, đơn vị của Thành phố, Quận trong vận hành hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, cải thiện Chỉ số PAPI, nâng cao sự hài lòng của người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Khuyến khích người dân phát huy vai trò, quyền lợi và trách nhiệm đóng góp ý kiến, cộng đồng, cổ vũ, giám sát chính quyền trong quá trình thực hiện.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện các Chỉ số nội dung thuộc Chỉ số PAPI. (1) Với chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”: Phổ biến đầy đủ các chính sách của nhà nước, quy định của Thành phố, Quận, đặc biệt chú trọng nội dung liên quan quyền lợi, nghĩa vụ, vấn đề mật thiết tới sinh kế của người dân; Tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân tham gia các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các đoàn thể, hội, câu lạc bộ,...theo quy định của pháp luật...; Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tự nguyện; đảm bảo quyền được bàn bạc, đóng góp ý kiến, quyết định của người dân khi đóng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng, quyền kiểm tra, giám sát của người dân,... (2) Về chỉ số nội dung “công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách”: Thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin khi người dân yêu cầu; Công khai, chủ động phổ biến kịp thời những thông tin về chính sách xã hội đối với người nghèo đề nhân dân biết, nhân dân bàn, giám sát thực hiện; thực hiện theo đúng quy định về công khai ngân sách phường và các hoạt động tài chính khác ở phường,... (3) Chỉ số nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”:Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của Nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp thu, phúc đáp, phản hồi, giải quyết có hiệu quả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tố giác của người dân,.... (4) Chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm trong việc sử dụng ngân sách, công quỹ địa phương; trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến xây dựng và đất đai; tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong họa động công vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục,.. (5) Chỉ số nội dung “Thủ tục hành chính công”: Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chát lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức thực hiện,... Cùng các chỉ số nội dung cơ bản: Chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công”; Chỉ số nội dung “Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường” Chỉ số nội dung “Quản trị điện tử”.  

 Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch nhằm chỉ đạo hoặc kiến nghị khắc phục các tồn tại, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường hình thức kiểm tra đột xuất đối với một số nội dung thuộc kế hoạch. Đồng thời, UBND các phường và các đơn vị thuộc Quận chủ động phối hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

Từ đầu năm đến nay, quận Bắc Từ Liêm thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung quy định Pháp lệnh dân chủ tại phường; quy chế hoạt động tổ dân phố trên địa bàn phường; hương ước, quy ước tổ dân phố; Các khoản huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân trên địa bàn đều được công khai đầy đủ cùng với thời điểm công khai tình hình thực hiện công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm đảm bảo đúng quy định. Đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, thắc mắc của người dân; thực hiện giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, theo phản ánh của người dân. Phát huy hiệu quả các phương thức truyền thông sẵn có: đài truyền thanh (mỗi ngày 2 buổi, 15p/lần), bảng tin, họp chi bộ, hội nghị Tổ dân phố, trong đó chú trọng tới truyền thông hai chiều. Chủ động thông tin, tuyên truyền nội dung đúng thời điểm, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân kịp thời, dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống. Nội dung tuyên truyền tập trung về chính sách, pháp luật trong những lĩnh vực gần gũi, sát với đời sống người dân,… Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Quận ủy, UBND Quận Bắc Từ Liêm, sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ban, ngành chức năng của Quận  và UBND các phường, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn Quận được duy trì và đạt kết quả tốt. Ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được nâng lên rõ rệt.          

Trong thời gian tới, Quận yêu cầu triển khai kế hoạch rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Quận, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, ngành Quận; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận, Phường. Cùng với đó là sự tin tưởng, đồng lòng của Nhân dân trên toàn Quận nhằm từng bước nâng cao, cải thiện Chỉ số PAPI của Thành phố giai đoạn 2021-2025./.

Nguyễn Kim Anh