Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính năm 2024
Ngày đăng 13/05/2024 | 12:35  | Lượt xem: 314

Ngày 07/5/2024, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND về Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp và tuyên truyền về cải cách hành chính của quận Bắc Từ Liêm năm 2024.

Với mục đích nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận để tìm ra ý tưởng, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn quận. Tìm ra ý tưởng, giải pháp tiêu biểu có khả năng áp dụng trên thực tế để thí điểm hoặc nhân rộng trên địa bàn quận, góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số Hài lòng (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) quận năm 2024 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, các trường học công lập thuộc quận; tập thể các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các trường học công lập thuộc quận.

Nội dung ý tưởng tham gia cuộc thi là những ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung CCHC, bao gồm:

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Đưa ra cácý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ CCHC; giải pháp giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là vai trò của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; giải pháp về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn Quận.

Về cải cách thể chế: Đưa ra các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng tính khả thi, hiệu quả trong triển khai văn bản luật trên địa bàn Quận; đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, thaythếcác quy định không cần thiết tại văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế -xã hội của Quận.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Đưa ra cácý tưởng, giải pháp mới nhằm thực hiện có hiệu quả việc ràsoát, đơn giản hoá TTHC; cách thức thực hiện để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân và tổ chức trong quá trình giải quyết các TTHC, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế -xã hội. Cải tiến quy trình làm việc, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương,đơn vị, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC tại UBND phường, Quận.

Về hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp: Đưa ra các sáng kiến, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt độngcủa Bộ phận Một cửa cấp phường, cấp Quận; các giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Các giải pháp nhằm sắp xếp bộ máy đảm bảo khoa học, theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không để chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính của Quận, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xác định vị trí việc làm phù hợp, khoa học.

Về cải cách chế độ công vụ: Đưa ra cácý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, không lãng phí; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất, tránh hình thức; giải pháp thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả.

Về cải cách tài chính công: Các ý tưởng, giải pháp nhằm phânphối, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả; phát huy việc quản lý, giảm sát tài chính; nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công.

Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: Đưa ra ý tưởng nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước Quận giúp các cơ quan dễ dàng liên kết với nhau trong thực hiện nhiệm vụ, giúp hoạt động chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; thúc đẩy việc nghiên cứu các phần mềm, tiện ích cung cấp dịch vụ công dễ sử dụng; tham mưu ứng dụng các quy trình ISO mới vào trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước.

Bài thi được trình bày bằng hình thức bài viết, video Clip hoặc hình thức sân khấu hóa (kèm theo sản phẩm, phần mềm, hình ảnh (nếu có)) của cá nhân hoặc nhóm tác giả về các ý tưởng, giải pháp trong thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

Cá nhân, tập thể (là nhóm tác giả từ 02 người trở lên) tham gia dự thi gửi bài về cơ quan, đơn vị nơi công tác. Bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; đối với bài dự thi của nhóm tác giả cần ghi rõ các thành viên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của một thành viên đại diện trong nhóm.

Các đơn vị, UBND các phường tiến hành sơ loại, thẩm định và chọn lọc các bài dự thi thuộc đơn vị có chất lượng tốt nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Quận (qua phòng Nội vụ) để xem xét, đánh giá và tổ chức thi trình bày về ý tưởng, sáng kiến, giải pháp CCHC mới, có tính đột phá. Đối với các bài dự thi bằng hình thức video clip, hình ảnh, phần mềm, đề nghị trích xuất nội dung, ý tưởng ra bản Word như bài thi viết.

Trong quá trình chấm thi, tùy theo tình hình cụ thể, UBND quận sẽ tổ chức chấm bài viết, lựa chọn bài viết có chất lượng gửi dự thi cấp Thành phố hoặc cử dự thi thuyết trình do Thành phố tổ chức.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, các trường học công lập thuộc quận triển khai kế hoạch, tổ chức sơ loại để chọn lọc bài thi có chất lượng gửi về UBND quận (qua phòng Nội vụ) trước ngày 23/6/2024. Ban Tổ chức cuộc thi cấp quận tiến hành đánh giá, thẩm định, chọn lọc lựa chọn bài viết có chất lượng gửi Ban Tổ chức tìm kiếm sáng kiến CCHC cấp Thành phố trước ngày 15/7/2024.

UBND quận sẽ trao 02 giải Nhất (01 giải cá nhân và 01 giải tập thể), 02 giải Nhì (01 giải cá nhân và 01 giải tập thể), 02 giải Ba (01 giải cá nhân và 01 giải tập thể), 02 giải Khuyến khích (01 giải cá nhân và 01 giải tập thể) cho các bài thi có chất lượng cao.

Đối với các bài thi đạt giải trong cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi báo cáo và đề xuất UBND Quận xem xét để nghiên cứu hoặc triển khai, nhân rộng thực hiện trên địa bàn. UBND Quận có quyền sử dụng các bài gửi tham dự cuộc thi của các tập thể, cá nhân mà không phải xin phép tác giả để triển khai ứng dụng vào tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Các đơn vị có bài dự thi đoạt giải trong cuộc thi được xem xét tính điểm thưởng trong xác định chỉ số CCHC năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch 258/KH-UBND xem tại đây./.

Hữu Nam