Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Quận Bắc Từ Liêm nghiêm túc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị
Ngày đăng 19/07/2022 | 08:49  | Lượt xem: 134

Xây dựng chính quyền đô thị là một yêu cầu khách quan, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững và hội nhập quốc tế. Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, từ ngày 01/7/2021, Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị để đáp ứng yêu mở rộng của Thủ đô. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đang từng bước đi vào nề nếp, từ ngày 01/7/2021 đến nay, các phường đã vận hành thông suốt theo mô hình mới.

(Đ/c Vũ Hà - TUV, Bí thư Quận ủy trao quyết định bổ nhiệm
Chủ tịch UBND các phường)

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội, ngày 29/4/2021 UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. UBND Quận đã thực hiện việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức phường để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định. Đã rà soát hiện trạng đội ngũ công chức làm chuyên môn ở các phường để phân công rõ trách nhiệm cho từng công chức một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Quận đã bảo đảm sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu khi thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị bảo đảm nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, tạo động lực phát triển nhanh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước tại địa bàn; bảo đảm quyền lợi của công chức phường khi được chuyển đổi từ công chức phường thành công chức thuộc Quận. Tính đến ngày 28/6/2021, tổng số công chức phường chuyển thành công chức do UBND Quận quản lý là 151 trường hợp. UBND Quận đã rà soát, có văn bản đề xuất và được Sở Nội vụ ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương cho 133 công chức phường.

Về chế độ làm việc của UBND phường: 13/13 phường thuộc Quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Quy chế làm việc của UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo quy định từ ngày 01/7/2021. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, việc chuyển đổi công chức phường thành công chức hành chính thuộc chỉ tiêu biên chế của Ủy ban Nhân dân quận đã tạo một sự bình đẳng, không phân biệt giữa các cấp công chức như trước đây, tạo điều kiện cho công chức phường được yên tâm công tác. Ngoài ra, việc này cũng đòi hỏi cán bộ công chức phải tự nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng ứng xử để có thể đáp ứng với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ được giao. Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức UBND cấp phường đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, công tác quản lý điều hành của UBND Quận và 13 phường trực thuộc Quận vẫn ổn định, thông suốt, hiệu quả, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân.

(Ảnh Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính tại phường Liên Mạc)

Việc thực hiện nội dung phân cấp, phân quyền: Đến thời điểm hiện nay,  12/13 phường đã thực hiện ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu UBND phường đối với các giấy tờ, văn bản theo quy định. Bước đầu đã mang lại hiệu quả trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ…. để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch có thể tập trung chỉ đạo giải quyết các công việc của địa phương giúp cho người dân rút ngắn thời gian đi lại trong giải quyết thủ tục chứng thực tại UBND phường. Điều này góp phần khiến cho mô hình chính quyền đô thị thật sự hướng tới cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân.

Về thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách: Căn cứ hướng dẫn triển khai một số nội dung về tài chính - ngân sách khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị của UBND Quận, 13/13 phường thuộc Quận đã thực hiện việc thu chi ngân sách chuyển đổi từ chế độ cấp ngân sách sang đơn vị dự toán theo hướng dẫn. Đồng thời đã thực hiện ban hành xây dựng kế hoạch thu ngân sách hàng năm, quyết định công bố công khai dự toán ngân sách của phường và công khai tình hình sử dụng ngân sách phường và các loại quỹ vận động theo quy định của pháp luật. Đáp ứng tốt các chỉ tiêu thu, chi ngân sách do Quận và Thành phố đề ra đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ về tài chính, chủ động hơn trong cân đối, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về chi ngân sách, tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Việc thực hiện công tác quản lý tài chính ngân sách theo đúng quy định pháp luật.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy phường và công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Đảng ủy các phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch UBND phường chủ động báo cáo, đề xuất với Đảng ủy phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp phường và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của nhân dân; thông báo công khai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các hoạt động của UBND phường; phối hợp thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; tổ chức đối thoại thủ tục hành chính; các buổi đối thoại giữa chủ tịch UBND phường với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về các vấn đề thuộc trách nhiệm giải trình của chủ tịch UBND phường.

Với những kết quả đạt được nêu trên, có thể khẳng định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội (khóa XIV); Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội đã và đang được quận Bắc Từ Liêm thực hiện nghiêm túc, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tại địa phương. Thông qua việc thực hiện chính quyền đô thị sẽ đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Quận để đáp ứng các yêu cầu phát triển của Quận; tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Nguyễn Hảo