Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng nguồn lực, đổi mới gắn với ứng dụng CNTT
Ngày đăng 29/09/2022 | 10:16  | Lượt xem: 458

Quận Bắc Từ Liêm luôn xác định hoạt động PBGDPL là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Để nâng cao hiệu quả hoạt động này, quận đã chú trọng, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL và kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn lực. Đồng thời, đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật.

Quận Bắc Từ Liêm đạt giải nhất cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”

Xây dựng nguồn lực vững mạnh cả về chất và lượng

Căn cứ kế hoạch tuyên truyền PBGDPL hàng năm, kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL quận thường xuyên tiến hành củng cố, kiện toàn và xây dựng đội ngũ làm công tác PBGDPL, cán bộ quản lý hoạt động PBGDPL vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội.

Hiện trên địa bàn quận có 27 báo cáo viên và 382 tuyên truyền viên, trong đó 27/27 báo cáo viên và 234/382 tuyên truyền viên có khả năng tuyên truyền PBGDPL trực tiếp tại các hội nghị, tọa đàm, các buổi trao đổi kinh nghiệm chuyên môn...

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn quận đều là những người có trình độ cử nhân trở lên, nhiều cán bộ có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn sâu, có những tuyên truyền viên là cán bộ cấp cao nghỉ hưu, đội ngũ trợ giúp viên pháp lý... cũng tham gia công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn đơn vị mình. Với kiến thức vững vàng, am hiểu nhiều lĩnh vực đã đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của đơn vị.

Trong giai đoạn 2017-2021, thực hiện Đề án PBGDPL, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức 75 cuộc tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, 1.115 hội nghị phổ biến pháp luật trực tiếp, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thu hút 270.153 lượt người tham dự, cấp phát 699.213 tài liệu tuyên truyền các nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật như: Luật xử lý VPHC, Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đất đai sửa đổi bổ sung, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động. Quận Bắc Từ Liêm khẳng định rằng, hiện nay, nguồn nhân lực trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn quận đã được củng cố, kiện toàn một bước căn bản theo hướng vừa bảo đảm số lượng, vừa bảo đảm cho cả đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ nghiệp vụ, kỹ năng về PBGDPL.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền gắn với ứng dụng CNTT

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 với những định hướng mới mang tính chiến lược, là kim chỉ nam để triển khai công tác PBGDPL trong giai đoạn mới, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo UBND quận thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL.

Đồng thời, UBND quận Bắc Từ Liêm đã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn quận nhằm tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác PBGDPL đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chiến - QUV, Trưởng phòng Tư pháp quận, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL quận Bắc Từ Liêm, công tác PBGDPL trên địa bàn quận luôn được thành viên Hội đồng chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, bám sát các nội dung đề ra tại kế hoạch tuyên truyền PBGDPL với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Hàng năm, quận tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Việc đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức được thể hiện trong việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL, tránh phô trương, hình thức; Tăng cường ứng dụng CNTT, kỹ thuật số, tích cực thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong quá trình xây dựng, nhân rộng các mô hình PBGDPL hiệu quả. Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL, quận Bắc Từ Liêm đã lựa chọn cán bộ có tâm, có trách nhiệm để thuyết phục, vận động người dân hiểu quy định pháp luật.

Việc tiến hành sáp nhập Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật với mục tiêu xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng.

Theo UBND quận Bắc Từ Liêm, xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, đảm bảo duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài, khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng CNTT hiện có và liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin PBGDPL.

Theo phapluatxahoi.kinhtedothi.vn