Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Ban chỉ đạo Đề án 06 quận Bắc Từ Liêm đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày đăng 19/08/2022 | 15:18  | Lượt xem: 279

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, gọi tắt là Đề án 06 của Chính phủ, Hà Nội được lựa chọn là đơn vị làm mẫu, làm điểm thực hiện Đề án 06 để nhân rộng ra cả nước, trong đó có quận Bắc Từ Liêm. 6 tháng cuối năm 2022, Đề án 06 đang bước vào giai đoạn “then chốt”, các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hơn và cũng chưa có trong tiên lệ, nếu không tập trung thực hiện sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, tiến độ của Đề án.

Description: E:\Tài liệu TT\3.2022\ảnh\Cấp mã số định danh cho người dân trên địa bàn.jpg

Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Đề án số 06, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận, Công an Quận, cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, qua 6 tháng triển khai thực hiện, công tác triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 05 nhóm tiện ích trên địa bàn Quận đã đạt được những kết quả tích cực, như: Công an Quận tổ chức cấp 634 định danh điện tử cho cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ Công an Quận, Công an các phường và cán bộ, công chức, viên chức UBND quận và UBND các phường, đảm bảo tính gương mẫu và hạt nhân tuyên tuyền vận động thực hiện Đề án 06; cấp CCCD gắn chip và định danh điện tử tại trụ sở Công an các phường cho toàn bộ công dân trên địa bàn, với nhóm công dân ưu tiên trong độ tuổi từ 14 đến 22 tuổi tuổi được 2.110/2.343 trường hợp, đạt tỉ lệ 90%. Khối UBND Quận và UBND các phường đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 209/209 hồ sơ. Phòng Y tế hàng tháng rà soát, xác minh đối tượng tiêm chủng bị sai sót thông tin trên phần mềm tiêm chủng Covid-19 được 29.067/98.786 trường hợp, đạt tỉ lệ 29%; thực hiện ký hộ chiếu Vaccine trên phần mềm tiêm chủng Covid-19: 208.460/236.725 mũi tiêm, đạt 92%. Công an Quận đã tiến hành số hóa điện tử hồ sơ tàng thư hộ khẩu vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư được 53.100/65.385 hộ, đạt 81,2%. Bố trí cán bộ, phương tiện máy móc để cấp CCCD chíp tại trụ sở CA quận và lưu động tại CA các phường, đến tận nhà cấp cho người già, tàn tật không đi lại được,…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số công dân không có đầy đủ ngày, tháng sinh nhưng do vướng mắc thủ tục, vẫn chưa làm lại được giấy khai sinh có đầy đủ ngày, tháng sinh. Vì vậy, Công an các phường chưa cập nhật được thông tin đối với số công dân này. Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Quận còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Các văn bản pháp luật liên quan đến Quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy định về chế độ đăng ký lưu giữ hồ sơ, tài liệu môi trường mạng chưa được sửa đổi, ban hành dẫn đến chưa đảm bảo căn cứ pháp lý thực hiện; Trang thiết bị phục vụ triến khai thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị còn chưa đồng bộ, máy móc còn chậm, cũ nên dẫn đến việc cài đặt phần mềm, sử dụng đôi lúc còn gặp khó khăn, chậm trễ. Hệ thống phần mềm chưa ổn định nên thường xuyên thay đổi; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa ổn định, còn xảy ra tình trạng lỗi kê khai xong hồ sơ nhưng không gửi được hồ sơ….

Từ thực trạng đó, Ban Chỉ đạo 06 quận Bắc Từ Liêm đưa ra 08 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Một là, các phòng, ban, ngành thành viên, Ban chỉ đạo 06 các phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 13/3/2022 của UBND Quận và chỉ đạo của các Sở, ngành chủ quản đảm bảo đúng nội dung, phương pháp, lộ trình, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Hai là, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/QU ngày 12/5/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Ba là, yêu cầu Công an Quận thực hiện tốt chức năng, vai trò thường trực ban chỉ đạo đề án 06; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đề án, nghiên cứu, rà soát, kiến nghị, đề xuất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến đề án 06, việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSKV tuyên truyền tới từng hộ gia đình trên địa bàn về tầm quan trọng của Đề án 06, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư; cấp CCCD gắn chip, định danh điện tử; đăng ký, quản lý cư trú đảm bảo đúng chỉ tiêu, tiến độ Công an thành phố giao

Bốn là, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận về các văn bản pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện Đề án số 06 ; tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh về chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an, Thành phố và của Quận về công tác cấp thẻ CCCD gắn chíp và định danh điện tử. Tiếp tục phối hợp với công an Quận rà soát học sinh sinh từ năm 2004 đến 2008 chưa làm CCCD gắn chíp hoặc làm CCCD gắn chíp rồi nhưng chưa nhận được CCCD; chưa làm mã định danh để giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi cho học sinh….

Năm là, yêu cầu Phòng Tư pháp tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện Đề án số 06, các văn bản pháp luật về thực hiện dữ liệu điện tử, chứng thực điện tử, hộ tịch điện tử...; Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quy trình xử lý TTHC chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Tiếp tục thực hiện các bước để tiến hành số hoá sổ hộ tịch, góp phần triển khai thực hiện Đề án số 06 phục vụ nhóm tiện ích số 01.

Sáu là, yêu cầu Trung tâm y tế Quận triển khai thực hiện các bước theo quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022. Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc cấp “hộ chiếu vắc xin”  cho dân đi lại, giao thương quốc tế.

Bảy là, yêu cầu Phòng văn hóa thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phải nhận thức được đây là Đề án quan trọng, liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, người dân của doanh nghiệp.

Tám là, yêu cầu UBND các phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trưởng các ban ngành, tổ trưởng Tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm hoàn thành tiến độ đặt ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Tiếp tục rà soát đội ngũ công chức, viên chức và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đổi mới cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ,…/.

Kim Anh