Tin cải cách hành chính Tin cải cách hành chính

Ban chỉ đạo Đề án 06 họp sơ kết 09 tháng triển khai Đề án 06
Ngày đăng 10/12/2022 | 10:21  | Lượt xem: 526

(BTLP) Sáng ngày 09/12/2022, BCĐ Đề án 06 – Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” họp sơ kết 09 tháng triển khai thực hiện Đề án. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ đề án 06; các đồng chí thành viên BCĐ đề án 06 và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 06 quận Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND các phường.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0047.JPG

Đại diện lãnh đạo công an Quận báo cáo

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, cơ quan thường trực – Công an Quận đã tham mưu UBND Quận xây dựng và triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn quận. Đến nay, 13/13 phường đã ban hành kế hoạch triển khai; thành lập 13 Ban chỉ đạo Đề án 06 tại các phường, 193 Tổ công tác Đề án 06 tại các Tổ dân phố với 986 thành viên.

Toàn Quận đã triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 05 nhóm tiện ích: Các phòng, ban, ngành và UBND các phường đã rà soát, lập danh sách cán bộ công chức chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp và xác thực định danh điện tử; lập danh sách 101 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tài khoản truy cập sử dụng dịch vụ xác thực thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; rà soát đăng ký sử dụng 08 dịch vụ cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Công an Quận tổ chức cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, chiến sỹ công tác đội nghiệp vụ Công an Quận và Công an các phường; Phối hợp với Phòng nội vụ tổ chức rà soát 3586 trường hợp đạt 99.6% số cán bộ, công chức, viên chức UBND quận và UBND các phường đã cấp tài khoản định danh điện tử đảm bảo tính gương mẫu và hạt nhân tuyên tuyền vận động thực hiện Đề án 06. Về việc xác thực định danh điện tử và kích hoạt VNeID. Kết quả: 553 đồng chí đã tạo được tài khoản (đạt 83,4%), 110 đồng chí (đạt 16,6%) chưa tạo được tài khoản do thông tin đăng ký không khớp với thông tin thuê bao tại nhà mạng, 663 đồng chí (đạt 100%) đã xác thực định danh điện tử và kích hoạt VNeID.

Hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu (lực lượng Công an đã triển khai thực hiện 11/11 dịch vụ thiết yếu) theo Đề án 06 (Đạt 100%) với tổng số tiếp nhận 24.610 hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công (Khối UBND Quận và phường tiếp nhận 609 hồ sơ; Công an tiếp nhận: 24.001 hồ sơ). Giải quyết 19.172 hồ sơ (5.504 hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận, giải quyết trên cổng dịch vụ công) trong đó các dịch vụ công được sử dụng nhiều nhất là lĩnh vực cư trú của Công an quận với tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết 18.563 hồ sơ.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0058.JPG

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0059.JPG

Đại diện các đơn vị tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu dự họp cũng đã nêu những khó khăn, hạn chế và đề xuất cơ quan thường trực BCĐ Đề án 06 - Công an Quận báo cáo Thành phố như: cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tại một số đơn vị còn chưa đồng bộ, máy móc còn chậm, cũ nên dẫn đến việc cài đặt phần mềm, sử dụng đôi lúc còn gặp khó khăn, chậm trễ; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa ổn định, khó sử dụng, còn xảy ra tình trạng lỗi kê khai xong hồ sơ nhưng không gửi được hồ sơ, hồ sơ đã gửi trên hệ thống nhưng chưa chuyển hồ sơ về hệ thống CSDL quốc gia về dân cư, sau vài ngày mới chuyển về để cán bộ tiếp dân tiếp nhận hồ sơ; Hệ thống chưa có sự liên kết với các ban, ngành khác nên khó khăn cho cán bộ trong việc xác thực tính chính xác của giấy tờ gửi qua dịch vụ công.

Description: D:\DCIM\100CANON\_MG_0038.JPG

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thường Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Đề án 06 nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thực hiện triển khai đề án 06, đồng thời ghi nhận sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, UBND các phường đặc biệt Cơ quan thường trực – Công an Quận đã tích cực triển khai, tuyên truyền việc thực hiện Đề án. Sau 09 tháng đề án được triển khai đã đạt được kết quả chỉ tiêu Thành phố giao, Đề án 06 triển khai tích cực có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND Quận nêu rõ đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống, đây là nhiệm vụ quan trọng, các cấp chính quyền cần chỉ đạo quyết liệt. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề án 06 trong thời gian tới, đề nghị các phòng, ban, ngành thành viên, Ban chỉ đạo 06 các phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 13/3/2022 của UBND Quận và chỉ đạo của các Sở, ngành chủ quản đảm bảo đúng nội dung, phương pháp, lộ trình, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, đa dạng các hình thức để tuyên truyền, phổ biến các các tiện ích của Đề án 06/CP để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ CCCD, thiết bị đọc QRcode, chíp trên thẻ CCCD; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu dân cư; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo đúng định kỳ.

Giao Công an quận: Chủ trì, tham mưu Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án 06; Tập hợp, thống kê, báo cáo, giám sát kết quả thực hiện của các đơn vị; Tổ chức cấp CCCD lưu động tại Công an các phường và tại Công an quận tất cả các ngày trong tuần, đảm bảo cấp 100% CCCD gắn chíp cho toàn bộ công dân trên địa bàn. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2022. Các phòng, ngành là thành viên BCĐ đề án 06 căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đề nghị UBND các phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trưởng các ban ngành, tổ trưởng Tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện Đề án; BCĐ 06 các phường xây dựng mô hình tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại địa bàn. Bố trí nhân lực phục vụ hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện đề án 06 tại cơ sở, phát huy vai trò, hoạt động của các tổ công tác 06 tại tổ dân phố. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện đề án 06;..../.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn