thông tin tuyên truyền thông tin tuyên truyền

Giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
Ngày đăng 08/11/2021 | 16:12  | Lượt xem: 201

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Cách đây vừa tròn 104 năm, vào đúng ngày 07/11/1917, cuộc tiến công Cung điện Mùa Đông ở Petrograd bắt đầu và cuộc cách mạng XHCN vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga đứng đầu là lãnh tụ V.I. Lênin đã giành thắng lợi. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản đã lập nên Nhà nước Liên Xô - nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.

 

Lãnh tụ V.I.Lênin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917(ảnh sưu tầm)

 Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Nhà nước Liên Xô do lãnh tụ Lenin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến, tư bản lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục... hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công-nông từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Không những vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tạo ra một cao trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, làm rung chuyển nền thống trị của giai cấp tư sản độc quyền ở nhiều nước. Cách mạng Tháng Mười Nga tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị-xã hội của nhiều quốc gia, dân tộc; đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do. Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ vạch mốc thời đại, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga và các dân tộc bị nô dịch, phụ thuộc trên thế giới, mà còn trở thành ngọn cờ hiệu triệu của thời đại mới, thời đại đấu tranh vì những mục tiêu cao cả: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và XHCN. Với những ý nghĩa to lớn và sâu sắc như vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã thực sự vượt khỏi không gian và thời gian, trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại.

Thấu hiểu hơn ai hết nỗi thống khổ của người dân mất nước, từ năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh) đã bôn ba khắp bốn biển, năm châu để tìm con đường cứu nước, cứu dân. Khi nghiên cứu “Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” do V.I.Lênin soạn thảo và được thông qua tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản (năm 1920), Nguyễn Ái Quốc đã vui mừng, ngồi một mình nhưng Người đã nói to như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó, Người khẳng định: “Cách mạng Việt Nam muốn thành công phải đi theo con đường của V.I.Lênin-con đường Cách mạng Tháng Mười Nga; muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đặc biệt, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, với những thành tựu to lớn đạt được, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Lực lượng cách mạng tiến vào Điện Kremlin ở Moskva năm 1917. Quyền lực được chuyển giao cho quân cách mạng (ảnh sưu tầm)

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, là nguồn động lực lớn thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Giống như Mặt Trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”; “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người”.

Trong giai đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội diễn ra rất phức tạp song lý tưởng và tinh thần của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tiếp tục là ngọn cờ dẫn đường cho cuộc đấu tranh cho nhân dân lao động toàn thế giới trong thế kỷ 21. Kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để mỗi chúng ta thêm nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn, giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại. Từ đó, phát huy tinh thần khai sáng và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta càng thêm tin tưởng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng đẩy mạnh công cuộc đổi mới, dựng xây đất nước giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hữu Nam