Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Báo cáo số 520/BC-UBND ngày 30/9/2020 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 01/10/2020 | 10:29  | Lượt xem: 345

Chi tiết tại: file đính kèm