PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
Ngày đăng 01/04/2024 | 16:16  | Lượt xem: 332

Ngày 20/3/2024, Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 186-KH/QU về triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ , năm 2024 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Đây là cuộc thi góp phần tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm sẽ được triển khai từ 26/3/2024 đến ngày 15/5/2024. Theo đó:

* Về đối tượng dự thi:

Với tác giả/nhóm tác giả: Người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi. Khuyến khích sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận; đội ngũ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 quận; cộng tác viên dư luận xã hội quận; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang…

Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4)và file mềm (định dạng Microsoft Word). Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/ video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh) 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

* Về tiêu chí đối với tác phẩm dự thi bao gồm:

Tiêu chí chung: Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip, bảo đảm quy định về hình thức. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Tiêu chí về chủ đề, nội dung: Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Về bản quyền: Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.  Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

* Về chỉ tiêu bài dự thi: Các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. Yêu cầu về số lượng bài dự thi của từng đơn vị như sau: Đảng bộ các phường: Mỗi đơn vị có ít nhất 05 bài dự thi. MTTQ và các tổ chức CT-XH quận: Mỗi đơn vị có ít nhất 03 bài dự thi. Đảng bộ Công an Quân, Đảng bộ Quân sự Quận: Mỗi đơn vị có ít nhất 03 bài dự thi. Các chi, đảng bộ trực thuộc khác: Mỗi đơn vị có ít nhất 02 bài dự thi.

* Về tổ chức thu nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi: Các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức thu nhận các bài viết dự thi theo Thể lệ và lập hồ sơ dự thi (theo đầu mối từng cơ quan, địa phương, đơn vị) gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng thời gửi fle mềm hồ sơ dự thi về email tuyengiaobactuliem@gmail.com, trước ngày 15/5/2024 để thẩm định, tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tin tưởng với sự tích cực hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm sẽ thu được kết quả tốt. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Phạm Nhung