PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL
Ngày đăng 29/09/2022 | 10:20  | Lượt xem: 668

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL nói chung, nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL nói riêng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, thời gian qua, Quận ủy- HĐND- UBND quận Bắc Từ Liêm đã quan tâm ban hành chủ trương, chính sách nhằm tăng cường, phát huy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động PBGDPL.

Nhãn

Ban hành các chủ trương, chính sách trong công tác PBGDPL

Theo đó, quận Bắc Từ Liêm đã ban hành các văn kiện, văn bản chỉ đạo trong công tác Đảng, các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác PBGDPL như: Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND quận về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ ngày 03/4/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND quận về triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về cán bộ, Nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm....

Trên cơ sở quy định của Luật PBGDPL năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND quận đã đề nghị UBMTTQ quận và các tổ chức đoàn thể thuộc quận, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật để triển khai, thực hiện công tác PBGDPL. Qua đó để nhận thấy vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc huy động các nguồn lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác PBGDPL tiếp tục được nâng lên một bước, khẳng định đó là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác PBGDPL.

Theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, chủ trương huy động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia PBGDPL là chủ trương nhất quán của Đảng được Quận ủy- HĐND- UBND quận đánh giá cao và là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm có hiệu quả về PBGDPL

Theo lãnh đạo UBND quận, khi tiến hành xây dựng một mô hình PBGDPL bảo đảm hiệu quả, UBND quận đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL quận phải chú trọng đến các vấn đề như: Nhóm đối tượng hoạt động PBGDPL hướng đến; Đặc trưng của nhóm đối tượng; Những hoạt động chủ thể cần phải triển khai; Cách thức triển khai các hoạt động đó trên cơ sở những điều kiện, nguồn lực bảo đảm cụ thể (kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực) để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Giai đoạn 2017-2021, UBND quận đã triển khai thực hiện mô hình liên quan đến công tác tuyên truyền PBGDPL đem lại hiệu quả cao như mô hình “Thanh niên tuyên truyền lưu động” do Đoàn thanh niên quận triển khai thực hiện tại các Đoàn phường và Chi đoàn cơ sở, mô hình “Tổ dân phố điện tử” đặt tại trụ sở các Nhà văn hóa trên địa bàn các phường, đang thực hiện triển khai mô hình ”cầu thang pháp luật” triển khai tại các Tòa nhà chung cư trên địa bàn quận.

Việc triển khai thực hiện mô hình đã đem lại nhiều hiệu quả và kết quả tích cực. Cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân đã nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của pháp luật; tự học tập tìm hiểu pháp luật. Ý thức tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, nhận thức được cơ bản các quy định của pháp luật.

Ngoài các mô hình tuyên truyền PBGDPL nêu trên, hàng năm UBND quận còn tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các Hội nghị tọa đàm, hội thảo gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia đóng góp ý kiến mà hội thảo, tọa đàm đưa ra.

Trên trang thông tin điện tử quận cũng đã bố trí chuyên mục pháp luật trong đó thường xuyên đăng tải các chương trình, kế hoạch của quận, văn bản pháp luật hiện hành... để cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân tham khảo và khai thác.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được chú trọng triển khai tập trung vào tuần lễ cao điểm tháng 11 hàng năm với nhiều hình thức như Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, truyền thanh lưu động, sinh hoạt các Câu lạc bộ thời sự Pháp luật, sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu về pháp luật…

Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Nguyễn Thị Tâm Luyến cho biết, Phòng đã tham mưu UBND quận tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết, đánh giá công tác PBGDPL và tổng kết 05 năm thực hiện các Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng về chủ đề ATGT tại các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn quận.

phapluatxahoi.kinhtedothi.vn