PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT

13/13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Ngày đăng 22/02/2022 | 16:15  | Lượt xem: 228

Là năm cuối cùng thực hiện việc đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, sau hơn 03 năm thực hiện công tác đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn Quận, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận dường như đã quen với công tác đánh giá thường niên, các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá được thực hiện đánh giá ngày càng bài bản, tài liệu kiểm chứng đa dạng, phong phú hơn so với những năm đầu tiên thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, ngày 21/01/2022, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận đã tổ chức họp thẩm định, đánh giá và chấm điểm hồ sơ đề nghị công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 13 phường trên địa bàn Quận. Tại buổi thẩm định, chấm điểm phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 15/15 thành viên Hội đồng là lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc Quận đã có cách đánh giá, thẩm định và thống nhất điểm số đối với 13 phường trên địa bàn Quận. Kết quả: 13/13 phường đều đạt trên 90 điểm trở lên, không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa, kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đều đạt trên 100% và đặc biệt trong năm 2021, không có phường nào có cán bộ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra. Điểm số của các phường đều được các thành viên Hội đồng căn cứ vào kết quả thực hiện trong năm và tài liệu kiểm chứng kèm theo, cân nhắc điểm số của từng tiêu chí đánh giá, cụ thể: phường Phú Diễn (phường loại 1) đạt 98/100 điểm, phường Thượng Cát (phường loại 2) đạt 97.99/100 điểm, phường Đức Thắng (phường loại 1) đạt 97.5/100 điểm…

Hội nghị tuyên truyền PBGDPL văn bản pháp luật mới ban hành trên địa bàn Quận

Nhìn chung, công tác đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận được đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, trên cơ sở các văn bản pháp lý và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận ủy-HĐND-UBND Quận, ngay từ đầu năm, UBND các phường ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức họp triển khai thực hiện công tác, phân công cho cán bộ, công chức các bộ phận chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ các chỉ tiêu để thực hiện theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: 13/13 phường có kết quả thẩm định trên 90 điểm và cả 13 phường trên địa bàn Quận đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại UBND các phường vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kiểm chứng của các phường còn gặp nhiều khó khăn bởi số lượng hồ sơ ban hành lớn và do nhiều ngành, nhiều lĩnh vực tham mưu thực hiện. Nhiều nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí chưa xác định cụ thể tài liệu kiểm chứng; Việc thực hiện một số chỉ tiêu của một số phường còn chưa đảm bảo như một số phường bố trí kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở còn thấp hơn so với quy định: phường Xuân Đỉnh, phường Cổ Nhuế 1 (hỗ trợ kinh phí hoạt động là 50.000đ/tổ/tháng)...  Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, tồn tại đó là do kinh phí phân bổ ngân sách cho UBND các phường còn chưa đồng đều; Ý thức của một số bộ phận công chức thực hiện nhiệm vụ chưa cao, dẫn đến hiệu quả công việc đôi lúc chưa kịp thời...

Để công tác đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đạt hiệu quả cao hơn nữa, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP, UBND quận Bắc Từ Liêm cần tập trung chú trọng các nội dung sau:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường trong việc xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Theo đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Quyết định số: 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số: 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho mọi đối tượng bằng hình thức phù hợp, phong phú và đa dạng. Ban hành các văn bản chỉ đạo, biên soạn tài liệu hướng dẫn UBND phường xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tài liệu phát cho Nhân dân để nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Thực hiện thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận và xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng phù hợp với quy định của pháp luật mới để đảm bảo hoạt động có hiệu quả của Hội đồng.

- Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các phòng, ngành có liên quan, các thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận trong việc xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, đấu tranh, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, tạo công ăn việc làm cho Nhân dân.

- Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Bố trí kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở hợp lý để đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện tốt, hiệu quả.

Việc xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội bền vững trên địa bàn Quận. Chính vì vậy, trong năm 2022, công tác đánh giá tiếp cận pháp luật được UBND Quận xác định là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Tư pháp; thực hiện theo thẩm quyền các nhiệm vụ của công tác xây dựng, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đưa pháp luật đến với từng người dân thông qua hoạt động lồng ghép vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để từng bước đưa tinh thần, nội dung công tác đánh giá tiếp cận pháp luật đến cán bộ và người dân ở cơ sở./.

Thanh Vân