Kinh tế Kinh tế

Đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày đăng 01/12/2021 | 11:11  | Lượt xem: 232

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Ngày 30/11/2021, tại trụ sở UBND Quận, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận. Tham dự cuộc họp có trưởng các phòng, các ngành: Tài chính kế hoạch, tài nguyên môi trường, kinh tế, Đội quản lý thị trường số 28, văn phòng HĐND-UBND quận, công an quận, chi cục thuế.

Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Quận báo cáo

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục thuế báo cáo tổng quan về tình hình nợ trên địa bàn, kết quả triển khai đôn đốc, thu hồi nợ đọng 10 tháng đầu năm. Theo đó, thu ngân sách tính đến 30/11/2021 đạt khoảng 82%; nợ đọng  là 1.059 tỷ đồng. Trong đó: nợ thuế, phí là 175.968 triệu đồng; tiền sư dụng đất và thuê đất là 562.999 triệu đồng; tiền chậm nộp là 320.931 triệu đồng. Về kết quả thu nợ lũy kế đến ngày 31/10/2021: 289.819 triệu đồng đạt 56%; về kết quả khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị định 94 của Quốc hội, đã thực hiện 43.150 triệu đồng đạt 87%.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham gia dự họp đã có ý kiến phát biểu chỉ ra những khó khăn, vướng mắc tại các phường khi triển khai công tác thu nợ đọng thuế. Đồng thời đề xuất Chi cục thuế phối hợp với các phường trong công tác rà soát có thông báo thuế chuẩn xác để gửi đến các trường hợp còn nợ đọng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ban, ngành, đặc biệt sự chỉ đạo của các ngành các cấp trong đó có ngành thuế. Về nhiệm vụ trong tháng 12 nhiệm vụ phải thu 18%, chủ yếu tiền đấu giá tiền sử dụng đất. Các chỉ tiêu sắc thuế khác cơ bản hoàn thành, quyết tâm phấn đấu đạt được chỉ tiêu được giao. Giao Chi cục thuế quan tâm các chỉ tiêu, các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021. Chi cục thuế phối hợp với các Phường giải quyết các vấn đề vướng mắc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chi cục thuế hướng dẫn, thành lập các tổ đội liên ngành phối hợp với các phường phân công rõ trách nhiệm. các phường tạo điều kiện tổ chức các ngày đối thoại, tổ chức các ngày tiếp dân, tổ chức các ngày làm việc với các Đội, các cán bộ, giải quyết dứt điểm tồn tại về thuế phi nông nghiệp. Các phường bóc tách số thu phát sinh trong năm thu dứt điểm, cơ quan thuế bóc tách thuế nợ; Tiếp tục thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tập trung giải quyết chế độ chính sách của Nhà nước đối với các hộ kinh doanh. Rà soát lại, cung cấp danh sách cụ thể người nộp thuế để đối chiếu với UBND các phường. Trường hợp hộ kinh doanh không nhận hỗ trợ cần có cam kết, đảm bảo đầy đủ hồ sơ, đảm bảo 31/12 phải hoàn thành công tác hỗ trợ hộ kinh doanh.

Về công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng tiền thuế, nhiệm vụ đạt tỷ lệ tiền thuế nợ dưới 5% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn là rất khó khăn, tuy nhiên cần có giải pháp cụ thuể để giảm tiền nợ thuế mức tối đa. Đối với nhóm nợ có khả năng thu, đề nghị Chi cục thuế tập trung theo dõi, vận động, tiếp cận doanh nghiệp để tuyên truyền vận động nộp tiền thuế nợ. Đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để phối hợp. Đối với nhóm nợ khó thu xác định rõ đối tượng, các khoản nợ, tiền chậm nộp, rà soát thiết lập hồ sơ để đảm bảo thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94 và Luật Quản lý thuế số 38. Đối với nhóm nợ chờ xử lý chủ yếu liên quan đến đất, đề nghị phối hợp với các ban ngành tập trung có giải pháp xử lý; Tham mưu UBND Quận thành lập các đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch cụ thể từ đầu năm 2022 để thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng trên địa bàn quận.

Giao các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Công an phối hợp với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan, đặc biệt các Phường chủ động phối hợp giải quyết liên quan đến thu thuế. Có khó khăn vướng mắc đề nghị Chi cục thuế cung cấp số điện thoại đường dây nóng, các Đội phân công cán bộ làm việc. Tổ chức các buổi giao ban chỉ đạo thường xuyên, cần thiết hàng tháng giao ban định kỳ. Ban chỉ đạo hoạt động theo đúng lộ trình để đôn đốc nợ thuế./.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn