Chính trị Chính trị

Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Ngày đăng 14/09/2023 | 15:13  | Lượt xem: 1176

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Ngày 7/7/2023, Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 141-KH/QU về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây gọi là Kết luận số 54-KL/TW, Quyết định số 99-QĐ/TW, Kế hoạch số 165-KH/TU). Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo HĐND, UBND Quận, các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Quận, các cấp ủy trực thuộc Quận ủy tập trung thực hiện 05 nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” gắn với thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09/8/2018 của Thành ủy, Kế hoạch số 147-KH/QU, ngày 15/8/2018 của Quận ủy về việc “Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 9/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)”, Chương trình số 01-CTr/QU, ngày 16/12/2021 của Quận ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Quận trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở trong các loại hình, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền từ Quận đến cơ sở; rà soát, bổ sung, tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện quy chế, quy định để thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” sát với thực tiễn; thực hiện nghiêm, có hiệu quả pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin, những quy định liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân. Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở; nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe, chịu sự giám sát của Nhân dân. Tăng cường mối liên hệ mật thiết của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, Nhân dân nơi cư trú.

3. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, hiệu lực quản lý nhà nước; tiếp tục triển khai, duy trì thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng khác và Nhân dân; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân sau khi tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để người dân được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục làm tốt, nâng cao cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

4. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền. Quan tâm, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng khác.

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, Quyết định số 99-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/TU; định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời thông tin công khai, minh bạch kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, Quyết định số 99-QĐ/TW.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch đã đề ra, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 156-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của Quận ủy và các nội dung chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa những nội dung liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của phường, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả, tránh hình thức. Tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả.

Phạm Nhung