Chính trị Chính trị

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Ngày đăng 29/07/2022 | 21:01  | Lượt xem: 109

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Trong những năm qua, hệ thống Tuyên giáo quận Bắc Từ Liêm đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tự hào chặng đường vẻ vang

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã rất quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Năm 1930, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyềntổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, góp phần cổ vũ quần chúng công, nông đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, thực dân và tay sai. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong suốt chặng đường phát triển 92 năm qua, bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại quận Bắc Từ Liêm, công tác tuyên giáo gắn kết chặt chẽ với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, hệ thống tuyên giáo quận Bắc Từ Liêm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bám sát Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên giáo đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, cấp thiết của Quận như: Tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đô thị nhất là quản lý các khu đô thị mới, khu chung cư; các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh - đặc biệt là đại dịch Covid - 19. Đồng thời tuyên truyền, vận động trên mọi lĩnh vực quản lý nhà nước tại địa phương. Chính vì vậy, trong những năm qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ được đổi mới, nâng cao chất lượng: Việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được đổi mới theo hướng “Nghiêm túc, khoa học, hiệu quả”; việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, các chương trình hành động, nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch của Quận ủy tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận được kịp thời. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW. Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm đã tạo sự chuyển biến về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền các cấp.

(Ảnh: Một buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo)

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, góp phần định hướng dư luận, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận. Từ năm 2014 đến nay, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu cho Đảng bộ Quận đã phát hành trên 144.000 cuốn Bản tin nội bộ; gần 30.000 cuốn Tài liệu thông tin tuyên truyền; 3.000 cuốn sách “Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác”( tập 1,2); 1.200 cuốn sách “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng quận Bắc Từ Liêm”;  1.000 cuốn pano ảnh “Quận Bắc Từ Liêm 5 năm xây dựng - phát triển”; đăng tải gần 750“Chương trình Bản tin phát thanh” trên Cổng thông tin điện tử Quận. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, qua đó đã chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; làm tốt công tác định hướng tư tưởng trước những vấn đề phát sinh; kịp thời chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác nắm bắt, định hướng và xử lý các vấn đề dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, phát huy hiệu quả, các ý kiến phản ánh đã được các cơ quan giải quyết kịp thời, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề dân sinh bức xúc. Tích cực đấu tranh với hoạt động “diễn biến hòa bình và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa trong nội bộ, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quận đề ra... Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Văn kiện đại hội, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Tuyên giáo đã Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động, dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ I nhiệm kỳ 2015-2020 và lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, chất lượng. Đồng thời tham mưu xây dựng các văn bản và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Thành phố và Quận rõ  ràng, gắn với tình hình của Quận. Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp với việc triển khai nhiều hoạt động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú…

Với những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã được tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; tập thể lao động xuất sắc; được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen, Ban Tuyên giáo tặng giấy khen. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo được Thành phố, Quận tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen… Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.

Chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác Tuyên giáo

Trong bối cảnh, tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, quận Bắc Từ Liêm phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn lớn, chủ yếu diện tích đất nông nghiệp là vùng xanh (theo quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội), khó khăn trong quản lý và huy động nguồn lực. Quận triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng trong điều kiện lịch sử quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc, bất cập về hồ sơ, chế độ chính sách…do vậy, việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, thực hiện văn minh đô thị còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề quản lý xã hội cũng còn khó khăn do sự đen xen giữa truyền thống và hiện đại; giữa nông nghiệp- nông thôn với đô thị hóa; nhận thức của một bộ phận nhân dân từ nông thôn sang thành thị chưa chuyển biến rõ nét. Thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là đại dịch Covid 19) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ chính trị của Quận… Những bối cảnh tình hình trên khiến nhiệm vụ công tác tuyên giáo ngày càng lớn và phức tạp, nhiều yếu tố mới phát sinh, đòi hỏi những người làm công tác tư tưởng của Đảng phải chủ động, tích cực, nhạy bén hơn nữa.

Để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II đề ra, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới; với phương châm “công tác tuyên giáo phải đi trước (mở đường, làm tốt công tác tư tưởng), đi cùng (vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn) và đi sau (tham mưu sơ kết, tổng kết và định hướng phát triển giai đoạn mới)”; hệ thống tuyên giáo cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tăng cường thông tin, tuyên truyền triển khai các đề án, nghị quyết, chuyên đề xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Quận và 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị… Nâng cao chất lượng sưu tầm, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ địa phương, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Hai, Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nghiên cứu tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo trong những năm tới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ba là, Tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để hình thành “điểm nóng”. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phải có sức thuyết phục; kết hợp giữa xây và chống, lấy cái “đẹp” dẹp “cái xấu”; kiên định mục tiêu lý tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân; chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Bốn là, Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học, công nghệ và môi trường; y tế và các vấn đề xã hội... góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Năm là, Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới: trong đó chú trọng cả về chính trị tư tưởng và chuyên môn, nghiệp vụ. Bảo đảm mỗi cán bộ tuyên giáo đều có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định và tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, vừa phải thật sự tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo.

Tin tưởng trong thời gian tới, hệ thống tuyên giáo quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ, thực hiện tốt phương châm “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt - Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Dương Ngọc Thanh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy