Chính trị Chính trị

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân
Ngày đăng 19/05/2022 | 08:03  | Lượt xem: 134

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Trong 5 năm qua, thực hiện nghiêm túc Quyết định 2200-QĐ/TU ngày  25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trên địa bàn, quận Bắc Từ Liêm đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, qua đó tạo sự ổn định xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng, Nhà nước với Nhân dân.

  Ngay sau khi Quyết định 2200-QĐ/TU ban hành, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 85-KH/QU về việc thực hiện Quyết định số 2200 và tổ chức quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận, các phường và tổ chức cơ sở đảng. Hàng năm, Ban Thường vụ Quận ủy đưa việc xây dựng Kế hoạch đối thoại vào chương trình công tác, chỉ đạo Ban Dân vận bám sát chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy, phối hợp UBND, MTTQ xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hội nghị đối thoại định kỳ và chuyên đề. Các đơn vị của Quận, các phường thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giưaũ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp Quận và phường với Nhân dân theo chế độ định kỳ và đột xuất. Trong đó, đối thoại định kỳ thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp hoặc thông qua buổi làm việc của cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; đối thoại đột xuất khi có yêu cầu phát sinh về nhiệm vụ cần lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, anh ninh của địa phương. Bên cạnh đó, các nội dung về quy định tiếp xúc, đối thoại trong Quyết định 2200, thông báo của Quận ủy về kế hoạch đối thoại, kết quả thực hiện kế hoạch đối thoại, các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt được tuyên truyền rộng rãi qua Cổng thông tin điện tử Quận, đài truyền thanh các phường, các cuộc họp của đơn vị, phường, các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi bộ… qua đó nâng  cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp xúc, đối thoại, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc tham gia đối thoại.

Trong 5 năm qua, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức 76 hội nghị đối thoại định kỳ (5 hội nghị cấp quận, 71 hội nghị cấp phường). Nội dung các cuộc đối thoại định kỳ tập trung vào các giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ quận đến cơ sở và cán bộ ở tổ dân phố; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, phòng, chống dịch Covid-19…Tại các hội nghị đối thoại, các đại biểu được tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu và nêu kiến nghị của mình trên tinh thần dân chủ. Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị trực tiếp giải thích, trao đổi, trả lời làm rõ những nội dung ý kiến nhân dân đề cập, được nhân dân chia sẻ và hài lòng. Sau hội nghị đối thoại, đa số người dân nhận thức rõ hơn quyền làm chủ của mình bởi các ý kiến của họ được giải đáp thỏa đáng, cởi mở, thẳng thắn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cùng với các hội nghị đối thoại định kỳ, quận Bắc Từ Liêm cũng tổ chức 137 đối thoại đột xuất với cán bộ và nhân dân để giải quyết vướng mắc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án: Hoàng Quốc Việt kéo dài vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, dự án đường Vành đai 3, dự án đường Hoàng Tăng Bí - Phố Viên, dự án khu đấu giá phường Liên Mạc, Minh Khai, Thượng Cát, Phúc Diễn… Không chỉ tổ chức đối thoại đúng quy trình mà sau hội nghị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện việc tiếp thu, định hướng giải quyết những phản ánh, kiến nghị và thông báo để nhân dân được biết. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các buổi làm việc của cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận đã kịp thời nắm bắt, phản ánh các kiến nghị, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc kiến nghị, khiếu nại kéo dài, đông người, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Có thể thấy, hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được duy trì thường xuyên, nề nếp và trở thành chế độ công tác của cấp ủy, chính quyền, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thông qua hoạt động này củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Description: IMG_8524

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy, trong thời tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt Quyết định. Ban Dân vận Quận ủy tiếp tục tham mưu Quận ủy ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại và triển khai thực hiện Quyết định đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế, định kỳ bảo cáo kết quả thực hiện. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Quận nắm chắc và dự báo tình hình nhân dân, những vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm để báo cáo cấp ủy, trao đổi với chính quyền trước khi tổ chức tiếp xúc đối thoại, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại và giám sát thực hiện kết luận sau tiếp xúc, đối thoại. Đảng ủy các phường, tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo quy định. Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyèn, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ; góp phần cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tăng cường kiểm tra giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn dề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị, giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, quy định của địa phương cho phù hợp.

Đặng Trang