Chính trị Chính trị

Quận ủy Bắc Từ Liêm chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết
Ngày đăng 21/02/2023 | 09:49  | Lượt xem: 272

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Xác định: Một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng là lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chủ trương lớn trên các lĩnh vực, mà chủ yếu thông qua các nghị quyết. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội luôn chú trọng đổi mới công tác tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết trên địa bàn. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành các chương trình công tác, các đề án triển khai thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên tham gia. Chỉ đạo 100% các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc tại cơ sở. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập,quán triệt, tuyên truyền nghị quyết. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận tổ chức học tập, phổ biến và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đến từng đoàn viên, hội viên qua sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội, cụm dân cư, tổ dân phố. Tính từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã kịp thời triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành 08 Kế hoạch về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Quận ủy. Tổ chức 02 hội nghị trực tiếp, 23 hội nghị trực tuyến và 02 hội thi tuyên truyền nghị quyết. Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền do Ban Thường vụ Quận ủy ban hành, căn cứ tình hình cơ quan, đơn vị, 100% các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Quận đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân với các hình thức đa dạng, phong phú, tỷ lệ đảng viên tham dự luôn đạt trên 93,5%. Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm cũng đã ban hành kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt triển khai các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng với trọng tâm là quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của các văn bản Trung ương vừa ban hành.

Học nghị quyết trực tuyến tại điểm cầu phường Xuân Đỉnh

Để công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền được hiệu quả, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm chú trọng việc cung cấp tài liệu học tập đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của Quận, cơ sở và đội ngũ báo cáo viên. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng trong đó nổi bật bằng việc tổ chức các hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương, Thành ủy đến Quận, phường. Điều này đã giúp tiết kiệm được thời gian, kinh phí đi lại, mở rộng đối tượng được triển khai cùng một lúc, triển khai hội nghị đến nhiều cấp, nhiều đối tượng, cấp cơ sở được trực tiếp tiếp thu các bài giảng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo viên Trung ương, lãnh đạo Thành phố với việc phân tích cụ thể các nội dung của Nghị quyết. Đặc biệt trong bối cảnh trước đây khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động học tập, tuyên truyền Nghị quyết trực tuyến thể hiện sự hiệu quả, giúp quá trình triển khai vẫn diễn ra thông suốt, không bị ngắt quảng, đối tượng được học tập mở rộng.

 

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; chú trọng đa dạng hóa bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trên các nền tảng Internet và mạng xã hội như: Cổng thông tin điện tử Quận; trang thông tin điện tử các phường; trang fanpage “Bắc Từ Liêm - xây dựng và phát triển”; hệ thống đài truyền thanh cơ sở; Bản tin nội bộ; Thông tin tuyên truyền; Thông tin tuyên truyền điện tử; các nhóm zalo các phường, zalo các chi bộ, tổ dân phố với nhiều hình thức, thể loại sinh động, dễ nhớ… Thông tin tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền cổ động trực quan trên các pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, băngrôn tại nơi công cộng, khu vực trung tâm; thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, các hoạt động tập thể của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các tổ chức quần chúng, khu dân cư; thông qua thực hiện các phong trào, các dịp ngày lễ kỷ niệm quan trọng…

Song song với đó, Đảng bộ Quận cũng chú trọng đổi mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội Quận nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, toàn Quận có 5 báo cáo viên cấp Thành phố, 30 báo cáo viên cấp Quận; 20 cộng tác viên dư luận xã hội, 474 tuyên truyền viên cơ sở. Quận cũng thực hiện tốt nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Quận-Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quận Bắc Từ Liêm.

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, thời gian tới, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên trong Quận nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong học tập, quán triệt nghị quyết. Nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy về việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị.

Hai là, coi trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng một cách rõ ràng, thiết thực, khắc phục tối đa những hạn chế mà Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra: “Chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn chế; năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, làm cho pháp luật, nghị quyết chậm được thực hiện và hiệu quả thấp”. Cần bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết theo phương châm “kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần”, bởi những kết quả đạt được trên thực tế chính là thước đo chính xác nhất cho việc triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Ba là, quan tâm đổi mới nội dung học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng: Đối với cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm trong nghị quyết; giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn và định hướng vận dụng những nội dung của nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với đảng viên ở cơ sở, báo cáo viên giới thiệu những nội dung “cốt lõi”, ngắn ngọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực, của ngành, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác. Trang bị hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng được điều kiện học trực tuyến để tích cực triển khai việc học tập trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trung ương cũng như cơ sở.

Bốn là, tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên các cấp dưới nhiều hình thức. Tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức các lớp tập huấn trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Năm là, quan tâm chú ý đến việc hướng dẫn tự nghiên cứu, tra cứu khai thác tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp đầy đủ tài liệu cho cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên.

Sáu là, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Kết hợp việc tuyên truyền với biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Kết quả nghiên cứu, học tập và thực hiện chương trình hành động phải được coi là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Nguyễn Hảo