Chính trị Chính trị

Quận Bắc Từ Liêm: Hoàn thành công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận trước ngày 10/4/2023
Ngày đăng 03/03/2023 | 09:59  | Lượt xem: 408

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, những mặt chưa làm được trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận. Từ đó, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, ngày 27/2/2023 Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 123-KH/QU về sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ II Đảng bộ Quận Bắc Từ Liêm và các cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy: Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình công tác toàn khóa của tổ chức cơ sở đảng xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận và các chương trình công tác của Quận ủy. Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ trong phạm vi Ban Chấp hành (đối với Đảng bộ) và chi bộ. Hoàn thành xong trước ngày 23/3/2023. Báo cáo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ của các tổ chức cơ sở đảng với Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy trước ngày 25/3/2023.

Đối với cấp Quận: Tập trung xây dựng các báo cáo bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng Đảng gồm 2 nội dung: Báo cáo kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Quận giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện 06 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian hoàn thành các báo cáo trước ngày 20/3/2023. Về tổ chức Hội nghị sơ kết: Quận ủy sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết trong phạm vi Ban chấp hành và mở rộng tới cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở. Thời gian tiến hành: Hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận; các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; HĐND, UBND Quận, các ban đảng, Văn phòng Quận ủy, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy để triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đoàn Nhung