Chính trị Chính trị

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền quận Bắc Từ Liêm năm 2022
Ngày đăng 31/01/2023 | 16:42  | Lượt xem: 201

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Trong năm 2022, công tác dân vận của chính quyền quận Bắc Từ Liêm có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực; quyền và lợi ích của công dân được bảo đảm, lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển KT - XH, củng cố QP - AN trên địa bàn Quận.

Bám sát các Chỉ thị, Kế hoạch của UBND Thành phố, Quận ủy về công tác dân vận; UBND Quận đã cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, cơ quan nhà nước từ Quận đến cơ sở căn cứ vào thực tiễn của địa phương, đơn vị xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện, phát huy hiệu lực quả hoạt động; từng bước xây dựng bộ máy chính quyền thực sự là của dân, do dân, vì dân. Mặt khác, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến nhân dân; xây dựng quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền Quận đến cơ sở.

Chính quyền từ Quận đến cơ sở quan tâm thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN, ổn định chính trị, an toàn xã hội ở địa phương, trên cơ sở thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, CCVC luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, đổi mới, quyết liệt, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh; tích cực tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Từng bước, tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực, đặc biệt trong việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ… Năm 2022, UBND Quận chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện mô hình số hóa tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch UBND Quận sử dụng gói VCC Call Center. Đến ngày 15/12/2022, đã tiếp nhận 180 ý kiến phản ánh của công dân tới số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch UBND Quận liên quan đến thủ tục cấp GCN quyền sở hữu đất, đính chính nơi ở tại thẻ BHXH, hướng dẫn thủ tục thay đổi tê, thông tin, đăng ký kinh doanh… qua đó, đã giải quyết xong ý kiến phản ánh và đem lại sự hài lòng cho công dân, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Bắc Từ Liêm. UBND Quận và phường thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức cá lĩnh vực theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật của nhà nước, các quyết định công bố TTHC của UBND thành phố Hà Nội một cách nhanh chóng, thuận tiện đem lại sự hài lòng cho nhân dân theo phương châm đã công bố trong chính sách chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND Quận: “Kỷ cương - Liêm chính - Hành chính - Sáng tạo - Hiệu quả”. Công tác kiểm tra công vụ được tăng cường, 11 tháng đầu năm, Đoàn Kiểm tra công vụ đã tiến hành 11 lượt kiểm tra đột xuất tại 17 đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì ổn định. Cùng với đó, UBND Quận đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận để tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo, quy định của Trung ương tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch chủ động, có lộ trình hợp lý, quy trình chặt chẽ. Đặc biệt, việc bố trí CC,VC tại cơq aun chuyện môn, đơn vị sự nghiệp công lập của Quận đảm bảo đúng vị trí việc làm tại Đề án được UBND Thành phố phê duyệt… Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở  theo Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị khóa VIII và Pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội khóa XI, UBND Quận và UBND các phường đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các nội dung “Dân biết”, “Dân bàn, quyết định trực tiếp”, “Dân bàn, dân biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định”, “Dân tham gia”. “Dân giám sát”. Trong công tác tôn giáo, hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nên các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covd – 19; xây dựng, củng cố mối quan hệ cùng nhau chia sẻ, phối hợp, tin tưởng và tôn trọng pháp luật giữa Giáo hội, các tôn giáo và các cấp chính quyền. ANTT trên địa bàn cơ bản đảm bảo, không có vụ việc phức tạp có thể gây nên “điểm nóng” tôn giáo. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức,  đơn vị và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, quận Bắc Từ Liêm không phát hiện có vụ việc tham nhũng trên địa bàn Quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận chính quyền quận Bắc Từ Liêm còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức còn hạn chế; một số nơi xây dựng kế hoạchvề công tác dân vận chính quyền thực hiện chưa thật cụ thể, công tác kiểm tra thực hiện chưa được nhiều; công tác tuyên truyền về dân vận chính quyền trên các phương tiện thông tin đạic húng chưa thướng xuyên. Mặt khác, số lượng đơn thư của Quận còn nhiều do trên địa bàn quận đang cùng một lúc triển khai thực hiện nhiều dự án; bên cạnh đó, nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế; số lượng CBCC làm công tác giải quyết đơn thư tại cá phòng, ban, ngành của Quận còn hạn chế cả về số lượng, chất lượng.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác dân vận chính quyền năm 2022

 

Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền năm 2023, UBND quận Bắc từ Liêm đã đề ra 08 phương hướng nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên như Chỉ thị số 33, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy…; đẩy mạnh công tác CCHC, triển khai ứng dụng có hiệu qủa các mô hình tronggiải quyết TTHC để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức với sự vụ của cơ quan nhà nước; Tăng cường thanh tra, thành lập các đoàn kiểm tra công vụ định kỳ, đột xuất trong thực thi công vụ của CBCC; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, rà soát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, công khai các nội dung theo quy định của nhà nước;  coi trọng việc nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của chính quyền, rèn luyện tác phong, lề lối làm việc “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chính quyền cấp huyện khi tiến hành thực hiện công tác dân vận của chính quyền.

Nguyễn Đào