Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 55
Tổng số truy cập: 6239865

chăm sóc sức khỏe toàn dân chăm sóc sức khỏe toàn dân

Quận Bắc Từ Liêm tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày đăng 01/03/2023 | 15:23  | Lượt xem: 281

Ngày 09/02/2023, Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Chỉ thị số 31-CT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn.

BĐD Hội NCT Quận ký giao ước thi đua với các Chủ tịch Hội NCT phường

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/09/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII), công tác chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi ngày càng được nâng cao. Lực lượng người cao tuổi quận Bắc Từ Liêm đã tích cực thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Quận, Thủ đô và đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn, ngày 09/02/2023, Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Chỉ thị số 31-CT/QU.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận về vị trí, vai trò của người cao tuổi và công tác người cao tuổi. Huy động các nguồn lực quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Tích cực tổ chức các phong trào, các hoạt động thiết thực để chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm uy tín trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, yêu cầu chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận liên quan đến công tác Người cao tuổi và Hội người cao tuổi. Quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức hội người cao tuổi các cấp hoạt động có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quận Bắc Từ Liêm và dân tộc Việt Nam về kính trọng, yêu thương, chăm sóc người cao tuổi.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận, Hội Người cao tuổi ở cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và các chính sách đối với người cao tuổi. Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Quận, hệ thống đài truyền thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thành phố về công tác người cao tuổi. Ban Dân vận Quận uỷ chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Quận uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy kết quả thực hiện.

Hương Giang