Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 50
Tổng số truy cập: 7243033

chăm sóc sức khỏe toàn dân chăm sóc sức khỏe toàn dân

Bắc Từ Liêm nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương
Ngày đăng 10/05/2024 | 10:12  | Lượt xem: 84

Ngày 06/05/2024, Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Công văn số 2820-CV/QU về việc triển khai thực hiện nội dung kiến nghị đề xuất của Bộ Y tế tại Báo cáo số 1130/BYT-CDS ngày 12/3/2024.

Theo công văn, để triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị, đề xuất của Bộ Y tế tại Báo cáo số 1130/BYT-CDS ngày 12/3/2024 nhằm thực hiện nghiêm túc nghị Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân số trong tình hình mới.

Tổ chức thực hiện toàn diện công tác dân số bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số; xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển của địa phương, đơn vị phải tính đến yếu tố dân số; đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số; tăng cường nghiên cứu, tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách thực hiện công tác dân số trên địa bàn.Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và giải quyết tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với UBND Quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy theo quy định.  

Thanh Tú