An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Họp giao ban Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 5/2022
Ngày đăng 17/05/2022 | 17:23  | Lượt xem: 289

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

(BTLP) Chiều ngày 16/5/2022, BCĐ Đề án 06 - Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã tổ chức hội nghị tháng 5/2022. Dự và chủ trì Hội nghị có Trung tá Nguyễn Bá Ngự - Phó trưởng Công an Quận; các đồng chí thành viên BCĐ đề án 06 và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 06 quận Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND các phường.

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, cơ quan thường trực - Công an Quận đã tham mưu UBND Quận xây dựng và triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn quận. Đến nay, 13/13 phường đã ban hành kế hoạch triển khai; thành lập 13 Ban chỉ đạo Đề án 06 tại các phường, 193 Tổ công tác Đề án 06 tại các Tổ dân phố.

Toàn Quận có 11/185 thủ tục hành chính có thể tích hợp chia sẻ dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự kiến đưa lên dịch vụ công mức độ 3.4 trong năm 2022. Kết quả giải quyết: Công an Quận đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả: 4.678 hồ sơ;  Đề xuất UBND Thành phố phân quyền quản trị cho chuyên viên, cán bộ Quận và phường. Đã thực hiện phân quyền đối với 59 cán bộ, công chức thuộc 13 phường; Đề nghị cấp 59 Chứng thư số đối với 59 cá nhân và 14 chứng thư số đối với 14 tổ chức; Hỗ trợ cài đặt phần mềm tại 28 tài khoản trên 28 máy tính cá nhân của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ; Đăng ký 101 tài khoản sử dụng khai thác dịch vụ dân cư cho cán bộ, công chức, viên chức; Cấp 185 chứng thư số cho các tổ chức, cá nhân thuộc các phòng ban và UBND các phường thuộc Quận.)

Cấp thẻ CCCD và định danh điện tử cho công dân trên toàn Quận. Ưu tiên cấp định danh điện tử cho 02 nhóm: 4.756 trường hợp nhóm ưu tiên số 1; 453 trường hợp hóm ưu tiên số 3; Rà soát, cập nhật thông tin 783/10261 trường hợp không có chứng minh thư nhân dân 9 số đạt 7%; 113/350 trường hợp không chủ hộ đạt 32%; 87/240 trường hợp trùng thông tin công dân đạt 36%; Số hóa điện tử hồ sơ tàng thư hộ khẩu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 46.890/65.385 hộ, đạt 71,7%.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại các hạn chế như: Công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các phường chưa thực sự chặt chẽ.

Description: C:\Users\CNTT_BTL\Desktop\ĐẠI HỘI ĐOÀN tn\100CANON\_MG_0120.JPG

Trung tá Nguyễn Bá Ngự - Phó trưởng Công an Quận phát biểu tại Hội nghị

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thực hiện triển khai đề án 06, đồng chí Phó Trưởng Công an Quận nêu rõ đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống, đây là nhiệm vụ quan trọng, các cấp chính quyền cần chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện tốt đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề án 06 trong thời gian tới, trước mắt là nhiệm vụ trong tháng 6/2022,  đề nghị các phòng, ban, ngành thành viên, Ban chỉ đạo 06 các phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 13/3/2022 của UBND Quận và chỉ đạo của các Sở, ngành chủ quản đảm bảo đúng nội dung, phương pháp, lộ trình, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, các đơn vị chưa báo cáo tháng 5 hoặc báo cáo chưa đầy đủ số liệu phải khắc phục ngay để cơ quan thường trực tập hợp báo cáo thành phố theo quy định; cán bộ công nhân viên chức tiếp tục thực hiện việc xác thực định danh điện tử đảm bảo 100% xong trước 30/5/2022; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/QU ngày 12/5/2022 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Công an Quận tiếp tục thực hiện tốt chức năng, vai trò thường trực ban chỉ đạo đề án 06, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Văn phòng UBND Quận tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, UBND phường triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của đề án 06. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với công an Quận rà soát học sinh sinh từ năm 2004 đến 2008 chưa làm CCCD gắn chíp hoặc làm CCCD gắn chíp rồi nhưng chưa nhận được CCCD; chưa làm mã định danh để giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi cho học sinh; Phòng Tư pháp tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện Đề án số 06, các văn bản pháp luật về thực hiện dữ liệu điện tử, chứng thực điện tử, hộ tịch điện tử....;Tiếp tục thực hiện các bước để tiến hành số hoá sổ hộ tịch, góp phần triển khai thực hiện Đề án số 06 phục vụ nhóm tiện ích số 01;.....

Đề nghị UBND các phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trưởng các ban ngành, tổ trưởng Tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện Đề án; Có biện pháp cụ thể triển khai thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ công, CCCD chip, định danh điện tử bảo đảm hoàn thành tiến độ đặt ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện đề án 06 tại cơ sở, phát huy vai trò, hoạt động của các tổ công tác 06 tại tổ dân phố. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện đề án 06;..../.

Tin- ảnh: Trần Dưỡng – Trọng Toàn