Tin chính của Phường Tin chính của Phường

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Hòa giải viên và tuyên truyền Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc Hội về tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/10/2020 | 09:26  | Lượt xem: 22
(BTLP) Thực hiện Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”...

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 08/10/2020 | 17:06  | Lượt xem: 80
Trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, trong đó quan điểm xây dựng văn hóa được Đảng ta nhấn...