Legislation code 20/NQ-HĐND
Issuing date 09/10/2020
Published time
Signer Nguyễn Hữu Tuyên
Subject Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (đ/c Lưu Ngọc Hà)
Agencies issued HĐND Quận
Legislation type Nghị quyết
File attach
1603266954429.pdf
Other legislation