Tin nổi bật Tin nổi bật

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày đăng 31/07/2020 | 16:28  | Lượt xem: 120

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”. Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xem nhiệm vụ tuyên giáo là một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Chặng đường 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã có mặt và hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ Trung ương đến cơ sở, ở mọi miền Tổ quốc, bám sát thực tiễn chiến đấu và xây dựng, làm tròn trách nhiệm được giao, xứng đáng là những chiến sĩ trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với đồng bào, chiến sĩ, giàu bản lĩnh, tỉnh táo trong đấu tranh, có phẩm chất và đạo đức trong sáng, không ngừng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, công tác tuyên giáo gắn kết chặt chẽ với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, hệ thống Tuyên giáo thường xuyên được củng cố, kiện toàn, từng bước lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ. Trong đó công tác tuyên giáo đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị; tổ chức triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”,góp phần củng cố niềm tin giữa Đảng với Nhân dân; bồi dưỡng lý tưởng, ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng và ngày càng có hiệu quả. Công tác khoa giáo dần khẳng định được vị trí, vai trò và từng bước đi vào nề nếp. Công tác định hướng, nắm bắt dư luận xã hội được đánh giá cao; là kênh thông tin quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực. Công tác lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả đáng ghi nhận v.v… Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.

Trong những năm tới, công tác tuyên giáo của Quận có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do những tác động phức tạp, nhanh chóng, nhiều chiều của tình hình thế giới; những diễn biến bất thường, khó lường của tình hình thời tiết, khí hậu, dịch bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng. Mặt khác, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là những yếu tố tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng và tâm trạng xã hội. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Quận phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới và tiếp tục tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ sau:

Một là,Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, của Quận ủy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, thông tin tư tưởng, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo đảm tính chính trị, thực tiễn, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, góp phần giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Quận và Thủ đô.

Hai là, Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề hằng năm; trước hết là chủ đề năm 2020 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp... Thực hiện tốt Kết luận số 94-KL/TƯ của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị cùng Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, chủ động nắm sát tình hình và tham mưu các giải pháp, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, Làm tốt công tác nắm bắt, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố và việc giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.Tăng cường công tác chỉ đạo các hoạt động văn hóa - văn nghệ, làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của các di sản văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh và nếp sống văn minh trên địa bàn.

Bốn là,  Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Tuyên giáo từ Quận xuống cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo bảo đảm về số lượng, vững về bản lĩnh, sâu sắc về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ quận, góp phần đắc lực vào xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh.

Công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng và đội ngũ cán bộ Tuyên giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu được hun đúc 90 năm qua, luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Dương Ngọc Thanh -UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy