Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 về Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chi tiết: tại đây